Flot årsregnskab 2016 i Nyborg Kommune

Årsregnskabet for Nyborg Kommune i 2016 er meget tilfredsstillende og lever fuldt op til de økonomiske målsætninger i budgettet.

Driftsoverskud

Resultatopgørelsen viser et samlet driftsoverskud på 123,689 mio. kr. i regnskab 2016.

Serviceforbedringer

Det flotte regnskabsresultat er også kommet borgerne og virksomhederne til gode. Der har således i 2016 været brugt 25,2 mio. kr. mere på serviceforbedringer til borgere og virksomheder sammenlignet med udgiftsniveauet i regnskab 2015.

Der er bl.a. brugt flere penge på serviceforbedringer indenfor ældreområdet 8,8 mio. kr., hjælpemidler 1,9 mio. kr., specialiseret socialområde 3,9 mio. kr., folkeskoler 3,4 mio. kr., ungdomsskole 3,2 mio. kr., kulturområdet 1,6 mio. kr., gadelys og vejvedligeholdelse 1,5 mio. kr., forebyggelse og sundhed 1,1 mio. kr.

Afvikling af gælden

Gælden er samtidig ekstraordinært blevet nedbragt fra 182,252 mio. kr. i regnskab 2015 til 33,374 mio. kr. i regnskab 2016. Dette frigør betydelige midler fra sparede renter og afdrag på lån, der nu i stedet kan anvendes til at skabe vækst og udvikling i kommunen.

Bedre rammevilkår for erhvervslivet

Dækningsafgiften af forretningsejendomme og byggesagsgebyret er afskaffet, hvilket har givet virksomhederne bedre rammebetingelser, og der er anvendt flere penge til turisme- og erhvervsindsatsen for at fremme bosætning, vækst og udvikling.

Større anlægsinvesteringer

Der har været afholdt anlægsudgifter på 82,409 mio. kr. til en lang række forskellige anlægs- og udviklingsprojekter, hvilket ligger over målsætningen om et gennemsnitligt investeringsniveau på mindst 67 mio. kr. årligt. Eksempelvis køb af Stendamsgade 9 (Politigården) 9,5 mio. kr., kommunale veje 6,5 mio. kr., Nyborg Marina 15,8 mio. kr.,    folkeskoler 8,8 mio. kr., idrætsfaciliteter og parkeringspladser 7,7 mio. kr., Kulturhus Bastionen 6,8 mio. kr., daginstitutioner m.v. 3,3 mio. kr.

Stærk likviditet

Likviditeten ”kassebeholdning” udgør 239,316 mio. kr. ultimo 2016.

Økonomiske nøgletal

Udviklingen i en række økonomiske nøgletal fremgår af nedenstående tabel.

Tabel der viser væsentlige økonomiske nøgletal for 2016

De økonomiske nøgletal viser, at Nyborg Kommune i dag er en meget veldrevet kommune med en sund økonomi og en egenkapital på 1.285,459 mio. kr.

Egenkapitalen viser Nyborg Kommunes samlede værdi af aktiver i balancen fratrukket gæld og hensættelser. Egenkapitalen er forøget med 56,897 mio. kr. i 2016.

For yderligere oplysninger, kontakt

Kenneth Muhs, borgmester, tlf. 6333 7101, mobil: 2159 9966, e-mail: kmu@nyborg.dk

 

Sidst opdateret 16. marts 2017