Valg af sekretariatskommune for vandråd Storebælt og Det Sydfynske Øhav

Nyborg Kommune bliver sekretariatskommune for det kommende lokale vandråd i hovedvandopland 1.14 Storebælt.

Svendborg bliver sekretariatskommune for det kommende lokale vandråd i Det Sydfynske Øhav. 

Vandrådets opgaver

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Sekretariatskommunens opgave

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet, lede møderne i vandrådet og oprette vandrådet senest 20. april 2017.

I forbindelse med oprettelse af vandrådet træffer sekretariatskommunen i samråd med de øvrige kommuner i hovedvandoplandet afgørelse om sammensætning af vandrådet. Dette vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Vandrådsarbejdet gennemføres i henhold til bestemmelserne i den såkaldte vandrådsbekendtgørelse, der kan ses på linket nedenfor.

www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/217

 

Sidst opdateret 30. marts 2017