Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Nyborg Kommune har meddelt afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en 2.600 m3 og maksimalt 14 m høj kornsilo i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg på landbrugsejendommen matr. nr. 5a m.fl. Mullerup By, Flødstrup beliggende Mullerupvej 43, 5540 Ullerslev, da det vurderes at den ikke vil være til skade for miljøet, herunder at den ikke vil påvirke naboerne væsentligt.

KOrnsiloer

Afgørelsen er truffet i medfør af § 25 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Afgørelsen er betinget af, at kornsiloen etableres i overensstemmelse med anmeldelsen.

Eventuelle andre nødvendige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, er ikke omfattet af afgørelsen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 24. oktober 2017.

Kopi af afgørelsen og afgørelsens forudsætninger kan ses på linket nedenfor eller kan rekvireres på tlf. 6333 7159.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Klagevejledning

Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal dermed have modtaget klagen senest 21. november 2017.

Indgivelse af klage

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på forsiden af klagenævnets hjemmeside nmkn.dk.

www.nmkn.dk

Adgangen til klageportalen sker via borger.dk og virk.dk.  Der er direkte link til disse steder via forsiden af klagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

På klagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyr

Der er et gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Virkning af klage

En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden klagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.

Domstolene

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse.

Sidst opdateret 23. oktober 2017