Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 280

Offentliggørelse af lokalplan nr. 280 - Boligbebyggelse og lystbådehavn på Midtermolen i Nyborg Havn og Kommunetillæg nr. 20.

Midtermolen på Nyborg Havn

Byrådet har 10. oktober 2017 vedtaget lokalplan nr. 280 - Boligbebyggelse og lystbådehavn på Midtermolen i Nyborg Havn og Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2013, endeligt.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 280

Kommuneplantillæg nr. 20

Planernes indhold

Lokalplanen har til formål at muliggøre opførelsen af en boligbebyggelse på den sydlige del af Midtermolen med en tilhørende mindre lystbådehavn i Tømmergraven.
Der er fokus på maritim arkitektur, og der sikres, at bebyggelsen fremstår som en integreret del af det fremtidige byområde på de tidligere færgelejearealer.

Lokalplanen sikrer offentlige promenadearealer langs vandet.

På grund af begrænsede arealmæssige muligheder i den sydlige del af Midtermolen er parkeringskravet reduceret til min. 1 p-plads pr. bolig. Dette er fastlagt i kommuneplantillægget.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til de offentliggjorte forslag.

Klagevejledning

Du har mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1529 af 23/11/2015 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Kun når der er vedtaget en lokalplan: I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kun når der er vedtaget et kommuneplantillæg: Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kun når der er vedtaget et kommuneplantillæg: Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 12. oktober 2017