Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 277

Offentliggørelse af lokalplan nr. 277 for boliger ved Damgårdsvænget i Herrested-Måre.

Byrådet har 29. august 2017 vedtaget lokalplan nr. 277 for boliger ved Damgårdsvænget i Herrested-Måre endeligt.

Se lokalplanen nr. 277 her

Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en omdannelse af den tidligere børnehave, Damgårdsvænget 7, 5853 Ørbæk, til boligformål.

Lokalplanen muliggør opførelsen af 4 parcelhusboliger – tre på den tidligere børnehave-grund og 1 på en allerede udstykket grund. Lokalplanen sikrer desuden en bevaring af en offentlig legeplads og en fastholdelse af et beplantningsbælte mod det åbne land.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 1 indsigelse. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden:

  • Kortbilag 3 er ændret, således at det tydeliggøres, at vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra henholdsvis Damgårdsvænget og vendepladsen for enden af Damgårdsvænget, dog uden at vejbetjeningen af de enkelte parceller fastsættes.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1529 af 23/11/2015 (note 1: planloven).

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Note 1: Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Sidst opdateret 04. september 2017