Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 281

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1 for Slotsholmen - Nyborg Slot.

Nyborg Byråd har 5. april 2018 godkendt lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1 for Slotsholmen - Nyborg Slot endeligt.

Hovedpunkter i lokalplan nr. 281

  • at give mulighed for nybyggeri på Slotsholmen, herunder et tårn,
  • at give mulighed for et fire-fløjet anlæg,
  • at sikre tilgængelighed og adgang til et af de vigtigste kulturarvsmonumenter fra Danmarks middelalder og renæssance,
  • at sikre, at Slotsholmen fortsat er en sammenhængende del af byens grønne og rekreative struktur,
  • at fastholde de væsentligste stiforbindelser og adgang til området,
  • at sikre at volden vest for slottet kan udvides mod syd.

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017

  • Udlægger en ny lokalplanramme 1.O.22, der omfatter Slotsholmen, afsætningspladsen og broen til Biblioteksholmen.
  • Fastsætter områdets anvendelse til offentlige formål.
  • Fastsætter en max. højde for bebyggelse på 30 meter.
  • Sikrer offentlig adgang til Slotsholmen med visse undtagelser.

Der er indkommet 4 høringssvar

For at imødekomme bekymringer omkring de fremtidige trafikforhold har Nyborg Kommune erhvervet ejendommen Dronningensvej 50, og lokalplanens redegørelse og enkelte bestemmelser er rettet i forhold til det.

Dronningensvej 50 ligger umiddelbart syd for den planlagte afsætningsplads og indretningen skal sikre den mest hensigtsmæssige afvikling af turistbustrafikken. Med arealet skabes der rum til en vendeplads der bevirker, at turistbusserne kan fjernes fra Slotsgade. Dermed kan kantstensparkeringen i Slotsgade bibeholdes, som det efterspørges i  høringssvar.

Naboerne til Slottet i Slotsgade og Dronningensvej inddrages i det fremtidige arbejde med trafikforhold i området.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der blandt andet belyser, hvordan der er taget hensyn til de indkomne høringssvar i miljøvurderingen, og som beskriver et overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet har især fokus på trafik og deraf afledte støjpåvirkninger samt parkering.

Overvågningsprogrammet beskriver, hvordan der senest i 2025 skal udarbejdes en evalueringsrapport, der skal samle op på overvågningsprogrammets enkeltdele og præsentere resultaterne af de i programmet oplistede undersøgelser.

Lokalplan nr. 281 kan ses her

Kommuneplantillæg nr. 1 kan ses her

Sammenfattende redegørelse kan ses her

Miljørapport kan ses her

Bilag til miljørapport kan ses her

Retsvirkninger

I henhold til planlovens § 30 er ovenstående hermed bekendtgjort, og der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i § 19 i lov om planlægning.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Klagevejledning

Vedtagelsen af lokalplanen, kommuneplantillæg og miljørapport kan påklages til Planklagenævnet.

Se klagevejledning her

Sidst opdateret 06. april 2018