Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 258

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 258 – Ny lystbådehavn i den gamle færgehavn på Knudshoved, Admiral Marina.

Lokalplanen var i høring Byrådet har 28. august 2018 endeligt vedtaget lokalplan nr. 258. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 4. september 2018.

Se Lokalplan nr. 258 her

Planens indhold

Lokalplanen muliggør etableringen af en ny lystbådehavn med tilhørende faciliteter i den nedlagte færgehavn på Knudshoved. Derudover giver lokalplanen mulighed for en række øvrige faciliteter som konferencecenter og overnatning, wellness-faciliteter og spisemuligheder med restaurant, bistro og  grill/ishus. Tryk på linket ovenfor for en fyldestgørende beskrivelse af den bebyggelse som lokalplan nr. 258 giver byggeret til.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et projekt der kan skabe en velindrettet og veludstyret lystbådehavn, der fuldt udbygget kan fungere på en bæredygtig måde uden negativ påvirkning af de tilgrænsende naturområder på Knudshoved og i Storebælt.

Lokalplanområdet grænser om til en række andre området med skærpet beskyttelse, herunder et Natura-2000 område, fredet natur, og et område med rig biodiversitet, foruden motorvejen ved Storebæltsbroen. Der har derfor været et stor bevågenhed på denne lokalplan, og der er brugt tid på at sikre, at alle interesser er blevet hørt i forløbet.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringen af lokalplanen er der kommet 4 høringssvar. Høringssvarene har ledt til to præciseringer i lokalplanen.

Der er angivet et maksimum på 300 m2 for en butik med maritimt varesortiment, hvilket er tilføjet lokalplanens bestemmelser § 3 (3.4). De 300 m2 er en del af den samlede bebyggelse, som lokalplan nr.258 giver mulighed for. Den samlede bygningsmasse er derfor uændret.

Der er tilføjet en præcisering om trafikstøj i lokalplanens redegørelse (side 17) og miljøvurderingen (side 17 nederst), sådan at etableringen af bygningsmassen og udendørs opholdsarealer forudsætter foranstaltninger, der gør, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planen og af miljøvurderingen.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Sidst opdateret 04. september 2018