Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 289

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 289 for et sommerhusområde ved Strandtved.

Byrådet har 18. december 2018 vedtaget lokalplan nr. 298 for et sommerhusområde ved Strandtved endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 27. december 2018.

Planen kan ses her

Planens indhold

Lokalplanerne er udarbejdet for at:

  1. fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse,
  2. sikre offentlig adgang til strandarealerne,
  3. sikre områdets karakter som sommerhusområde, ved at sikre den forskelligartede arkitektur og integrationen i kystlandskabet samt ved at modvirke spredt bebyggelse.

Lokalplanerne indskærper at der maksimalt kan etableres én sommerbolig per parcel, hvilket også betyder, at der ikke må etableres annekser i området. Der lempes på bestemmelser om max bygning højde, der hæves fra 4,5 til 5 meter.

Stier i området sikres, således at der fremadrettet også vil være offentlig adgang til strandarealerne. Lokalplanerne indeholder slutteligt bestemmelser der sikre områdets præg af sommerhusområde, ved at sikre mulighed for et varieret arkitektonisk udtryk.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 5 indsigelser. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • At lokalplanafgrænsningen er ændret således at vejtilførslen til lokalplanområdet løber langs markskellet mellem matrikel 19h og 20b af Bovense by, Bovense.
  • At der på side 4 er rettet fra at lokalplanområdet ligger nord for Dinestrup, til at rettelig ligge syd for Dinestrup.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning på www.naevneneshus.dk 

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40. 

Sidst opdateret 19. december 2018