Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 285

Offentliggørelse af lokalplan nr. 285 for boliger ved Ingolfsgade og kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013.

Byrådet har 30. januar 2018 vedtaget lokalplan nr. 285 for boliger ved Ingolfsgade og kommuneplantillæg nr. 21 til Kommuneplan 2013 endeligt. Da der siden høringen er vedtaget en ny kommuneplan, kommer kommuneplantillægget til at fremgå som tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 285

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017

Planernes indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for flere boliger i Nyborg by og dermed muliggøre vækst og tilflytning. Samtidig skal planlægningen sikre at området udvikles så området ved den gamle vognmandsvirksomhed kommer til at indgå på en god måde i det øvrige boligområde.

Lokalplanen muliggør rækkehuse i to plan og en enkelt etagebolig, og fastlægger bygningshøjder og en bygningstæthed, der er tilpasset den omkringliggende bebyggelse. Samtidig sikrer lokalplanen offentlig adgang til området fra Knudshovedvej og Ingolfsgade, og sikrer at fremtidig parkering, der er knyttet til de nye boliger, kan håndteres internt i området.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at muliggøre lokalplanen, der tillader en bebyggelsesprocent på 40, hvilket var 5 procentpoint højere end den eksisterende ramme tillod. Samtidig giver lokalplanen mulighed for at bygge et enkelt hus i tre etager, på maks. 13,5 meters højde, og endelig bryder lokalplanen med kommuneplanens forhenværende ramme vedr. bemærkningen om, at det bevaringsværdige hus skal bevares.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget i alt 7 høringssvar fra borgere herunder et høringssvar med afsendere fra 6 forskellige ejendomme. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Der er foretaget en mindre ændring af lokalplanens afgræsning. Hermed er der tilrettet en fejl i den viste afgrænsning af matrikel 4a, der formodes opstået i forbindelse med digitalisering af matrikler. 
  • Der er tilføjet yderligere redegørelse vedr. håndtering af eventuelle flagermus i forbindelse med nedrivning af eksisterende bebyggelse.
  • Der er tilføjet yderligere redegørelse vedrørende betydningen af nærhed til produktionserhverv.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i § 27 i LBK nr. 50 af 19/01/2018 (note 1: planloven).

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Note 1: Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Sidst opdateret 05. februar 2018