Tilskud til bevaring af Nyborgs smukke huse i 2018

Nyborg Kommune yder i 2018 tilskud til restaurering og genopretning af bevaringsværdige bygningers facader og tagflader i Nyborg by.

Bygningerne skal vende ud mod gader, byrum og gårdrum, som er vigtige for Nyborgs kultur- og arkitekturhistoriske fortælling, og som er synlige for byens indbyggere og besøgende. Der kan i særlige tilfælde ydes tilskud til huse andre steder i kommunen.

Husejere kan få tilskud på op til 200.000 kr. pr. restaurering, dog højst 1⁄2 af det samlede beløb.

Byfornyelsesmidler til bevaring af bygningsfacader

I forbindelse med udarbejdelsen af kulturarvs-projektet for Nyborg Kommune og byens ambitioner om at komme på UNESCO’s Verdensarvsliste, kan istandsættelse af bygningers facader og andre vigtige bygningselementer i Nyborg by støttes med kommunens byfornyelsesmidler.

Bygningsfornyelsen skal understøtte formidlingen af de vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske fortællinger om Nyborg samt tjene som middel til almindelig forskønnelse af byen.
Hovedfokusområde er fortrinsvis Nyborg indre by, men også andre områder i kommunen, der har betydning for formidling af kulturarvsfortællingen, kan komme i betragtning. Nyborg Kommune har afsat 1,0 mio. kr. årligt til formålet.

Midlerne går til restaurering og genopretning af bevaringsværdige bygningers facader og tagflader i Nyborg by, der vender ud mod gader, byrum og gårdrum, som er vigtige for Nyborgs kultur- og arkitekturhistoriske fortælling og som er synlige for byens indbyggere og besøgende. Der kan i særlige tilfælde gives midler til bygninger andre steder i byen og kommunen.

Nyborg by og bygninger

Nyborg by udgør en unik stedbunden kulturarv med sin placering midt i Danmark, sin bystruktur og sine hovedikoner som Nyborg Slot, fæstningen samt de infrastrukturelle anlæg fra 800 års ubrudt historie som det danske riges midtpunkt. Hertil knytter sig fortællinger af stor national og international betydning. Restaureringen af bygninger, der understøtter disse fortællinger, er et af de redskaber, som skal sikre og synliggøre fortællingen nu og fremover, og som skal kvalificere Nyborg til en plads på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Følgende områders bygninger har særlig bevågenhed, men andre bygninger i og uden for Nyborg bymidte kan også komme i betragtning:

 • Rigets Hovedstrøg - Kongens Skibsbro, Adelgade, Gammeltorv, Kongegade, Korsgade, Torvet, Stendamsgade og Landporten (hovedfærdselsåre tværs gennem Danmark i 400 år fra 1550-1936). 
 • Slotsgades, Blegdamsgades og Stendamsgades facader herunder også baghusene mod slottet. (Bebyggelsen hører til Nyborgs ældste og mest synlige, og indrammer Slotsholmen). 
 • Nørregade og Mellemgade (Gaderne stammer fra Nyborgs grundlæggelse i 1200-tallet). 
 • Kvarteret omkring Vor Frue Kirke – bl.a. Margrethestaden, Skippergade og Nyenstad - (Grundlagt af Margrethe I og Chr. III) 
 • Baggersgade (gadegennembruddet i 1936, der sikrede bilers direkte vej til færgerne ved Kongens Skibsbro). 
 • Voldgaderne (anlagt ved Voldens nedlæggelse i slutningen af 1800 tallet)

Bygninger med særligt fokus:

 • Huse fra før branden i 1796. 
 • Klassicistiske huse fra genopbygningen efter branden i 1796. Genopbygningen efter branden i 1797 er en vigtig del af byens historie, og medvirker til byens klassicistiske præg, der gav Nyborg øgenavnet Lille København. Klassicismen betragtes som et højdepunkt i Danmarks arkitekturhistorie, og Nyborg har mange fine repræsentanter for den. 
 • Funktionalistiske huse fra 30’erne og den gryende bilismes tid. 
 • Huse fra andre perioder, der er gode eksempler på deres tid og bygningstradition.

Niveauet af renovering og genopretning – kommunen yder støtte til:

 • Oprindelige døre, vinduer og andre bygningsdetaljer bevares. 
 • Udskiftning af termovinduer i ældre bygninger til vinduer med koblede rammer, der passer ind i husets stil. 
 • Ved tagrenovering anvendes oprindelige materialer som bl.a. tegl og skifer. 
 • Facaderne på de klassicistiske huse efter branden i 1796 føres tilbage til deres oprindelige udtryk. 
 • Facaderne på de klassicistiske huse efter branden i 1796 holdes i lyse farver. 
 • Facader på funktionalistiske huse føres tilbage til deres oprindelige udtryk. 
 • På andre huse føres facader tilbage til deres oprindelige tidssvarende udtryk.

Tilskudsramme

Der er afsat en max. tilskudsramme for hver enkelt sag på 200.000 kr., dog højst 1⁄2 af bygnings-fornyelsens beløb.

Ved bygninger med helt særlig betydning for Nyborgs bybillede og historie, kan udvalget beslutte at overskride den fastlagte tilskudsramme.

Projektet skal være udført senest i første halvdel af 2019.

Ansøgningsfrist

Der afholdes en offentlig ansøgningsrunde med frist 15. marts 2018, og alle ansøgninger behandles af Teknik- og Miljøudvalget.

Ansøgninger behandles under forudsætning af, at arbejdet ikke er igangsat/gennemført.

Ansøgning med budget, tegninger og beskrivelse af materialer sendes til Peter Holm, e-mail: peh@nyborg.dk.

Sidst opdateret 23. februar 2018