Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 282

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 282 for Torvet og biblioteksholmen.

Byrådet har 25. juni 2018 vedtaget lokalplan nr. 282 for Torvet og biblioteksholmen endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 3. juli 2018.

Planen kan ses her

Planens indhold

Lokalplan nr. 282 omfatter Torvet og Biblioteksholmen og muliggør det projekt, der er udarbejdet af projektgruppen bag slotsprojektet, og som har været under udarbejdelse siden en arkitektkonkurrence i 2015.

Planen muliggør en specifik anvendelse af Torvet som et åbent og rekreativt byrum som erstatning for den dominerende anvendelse som parkeringsplads i dag. Formålet med projektet er at gøre Torvet til et centralt og vigtigt byrum, der skal sammenbinde Nyborg Slot og Nyborgs historiske handelsgader.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 2 høringssvar. Høringssvarene har ikke ledt til ændringer i planen ift. det offentliggjorte planforslag.

Miljøvurdering

Et forslag til en miljørapporten har ligeledes været i høring. Efter høringen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der blandt andet belyser, hvordan der er taget hensyn til de indkomne høringssvar i miljøvurderingen, og som beskriver et overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet skal sikre, at eventuelle afvigelser fra de forventede miljøpåvirkninger opdages tidligt, så der kan tages skridt til at afbøde eventuelle negative påvirkninger.

Overvågningsprogrammet har især fokus på trafik og deraf afledte støjpåvirkninger samt parkering.

Overvågningsprogrammet beskriver, hvordan der senest i 2025 skal udarbejdes en evalueringsrapport, der skal samle op på overvågningsprogrammets enkeltdele og præsentere resultaterne af de i programmet oplistede undersøgelser.

Link til miljøvurdering

Link til sammenfattende redegørelse

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planen og af miljøvurderingen.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40. 

Sidst opdateret 02. juli 2018