Afgørelse om reguleringsprojekt – Krydsning af Kongshøj å med fiberkabler

Afgørelse om reguleringsprojekt - Krydsning af Sorte å med fiberkabler ved Sorteåvej ved matr.nr. 28, Lamdrup By, Svindinge og matr.nr. 7000c, Lamdrup By, Gislev.

En å i DK

Energi Fyn ønsker i forbindelse med nedgravning af nye fiberkabler ved Tårup at gennemføre en styret underboring under Sorte å ved Sorteåvej. Denne form for kabellægning er mere skånsom end en egentlig fysisk nedgravning af kablerne.

Den 18. april 2018 modtog Nyborg Kommune en ansøgning fra Munck forsyningsledninger a/s, der på vegne af Energi Fyn søger om tilladelse til at krydse Sorte å ved Sorteåvej i forbindelse med nedlægning af fiberkabler.

Det er oplyst at kabelledningerne føres under vandløbet ved styret underboring, hvor boreprofilen sikrer at ledningen føres under vandløbet i en dybde af min. 1,5 m under vandløbsbund.

Boringens længde bliver i alt ca. 60 m, hvor der startes fra nordsiden (Nyborg Kommune) ca. 25 m fra vandløbsbred og sluttes ca. 25 m syd for vandløbsbred (Faaborg-Midtfyn Kommune). Ved såvel start- som slutpunkt for boringen graves et hul i vejrabatten med dimensionen:
2 m langt, 0.8 m bredt og 0.8 m dybt. Boringen udføres med 1 stk. foringsrør Ø50 rør, hvor der efterfølgende trækkes fiberledning.

Oversigtstegning af område ved Kongshøj å

Fig. 1: Oversigtskort med placering af krydsningen ved Sorte å.

Der foretages efterfølgende en fuldstændig reetablering af de involverede arealer i vejrabatten.

Projekt vil primært berøre vejens matrikel, matr. nr. 7000c, Lamdrup, Gislev og matr.nr. 28, Lamdrup By, Svindinge men samtidig berøre matrikelskel til matr. nr. 7c, Lamdrup By, Gislev, (Faaborg–Midtfyn Kommune) og matr. nr. 20a, Lamdrup By, Svindinge (Nyborg Kommune).

Se afgørelse om reguleringsprojekt her

Afgørelse om godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Nyborg Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbslovens bestemmelser og givet tilladelse til at Munck Forsyningsledninger a/s kan gennemføre den ansøgte krydsning af Sorte å ved Sorteåvej ved styrede underboring. Tilladelsen er givet på en række  vilkår, som kan ses her: (link til Nyborg Kommunes ”Afgørelse angående krydsning af Sorte å ved Sorteåvej, 5853 Ørbæk”

Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandløbets afstrømningsforhold eller miljømæssige forhold kan vandløbsmyndigheden fravige bestemmelserne om at sende projektet i høring jf.  § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering (Bekg. nr. 834 af 27/6 2016).  Nyborg Kommune har derfor undladt at sende projektet i høring.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Nyborg Kommune har truffet afgørelse om, at krydsning af Sorte å ved Sorteåvej ved styret underboring af ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt efter § 21 i lovbekendtgørelse om miljøvurderinger af planer, programmer og konkrete projekter. (LOVBEK nr. 448 af 10/05/2017).

Dette begrundes med at området hvor opgravning og den styrede underboring finder sted ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. det er ligeledes vurderet at den understyrede underboring ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rateområder eller få længerevarende negative konsekvenser for de dyre- og plantearter, der findes i området. 

Se VVM-skema til vurdering af ikke-VVM-pligt her

Klagevejledning 

Klagevejledning vedr. afgørelser om ikke-VVM-pligt og godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Der kan skriftligt klages over afgørelse efter vandløbsloven og over afgørelsen om ikke VVM-pligt, inden 4 uger fra offentliggørelse.

En klage over afgørelserne, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden nmkn.dk.
Afgørelsen vil blive offentliggjort/annonceret på Nyborg og Svendborg Kommuners hjemmeside 8. juni  2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest den 6. juli 2018, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

De klageberettigede er ansøger og enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

www.nmkn.dk

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk.  Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.
Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Lars-Ole Christensen på tlf. 6333 7156, mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Sidst opdateret 07. juni 2018