Borgermøde om detailhandelsplanlægningen

Nyborg Kommune inviterer til åbent borgermøde om, hvordan den fysiske planlægning kan være med til at sikre gode rammer for Nyborg Kommunes handelsliv.

Nyborg Kommune har i foråret igangsat arbejdet med en strategisk byudviklingsplan for Nyborgs bymidte: Fra bykernen og til Nyborg Station og motorvejstilkørslen ved Storebæltsvej. Planen skal være med til at skabe en bedre sammenhæng på tværs af området, og beskrive, hvordan Nyborgs bymidte i fremtiden kan tænkes større en blot den historiske bykerne.

Nyborgs detailhandelsstruktur er en vigtig brik i denne plan. Et vigtigt element i at  videreudvikle Nyborgs attraktivitet er nemlig, at byen også i fremtiden har et rigt og spændende handelsliv.

Derfor inviterer Nyborg Kommune nu til drøftelse om Nyborg Kommunes detailhandelsstruktur.

Mødet afholdes på Bastionen i Nyborg 13. juni kl. 19-21.

På mødet vil der være oplæg om status for detailhandlen i Nyborg Kommune, planlovens nye muligheder for detailhandelsplanlægningen og om Region Syddanmarks kortlægning af forureningen langs ved Storebæltsvej. Efterfølgende vil der blive lagt op til debat indenfor 3 udvalgte temaer.

Borgermødet afholdes som opfølgning på fordebatten om detailhandelsplanlægningen, der forløb fra september til november i 2017.

Detailhandelsplanlægningen til debat

Detailhandlen er hele tiden under forandring. Detailhandelsanalyse 2017 tager med helt friske tal pulsen på udviklingen i handlen i Nyborg Kommune siden 2007. Samtidig har en ændring af planloven givet kommunerne nye muligheder i planlægningen for detailhandel.

På baggrund af Detailhandelsanalyse 2017 og planlovens nye muligheder er det relevant at diskutere, hvordan fremtidens detailhandelsstruktur i Nyborg Kommune skal se ud.

Detailhandelsanalysen peger på to vigtige fokusområder for detailhandelsplanlægningen: 

  1. Bykernen skal styrkes med et tættere samarbejde mellem bl.a. kommune, handel og ejendomsejere og 
  2. der skal skabes plads til de større kædebutikker, som forbrugerne efterspørger.

Byrådet har besluttet at igangsætte et planarbejde med henblik på eventuelt at ændre detailhandelsplanlægningen for Nyborg Kommune. Konkret vil det kunne ske via et kommuneplantillæg til Kommuneplan 2017.

Mere information

Detailhandelsanalyse 2017

I løbet af foråret 2017 er der udarbejdet en detailhandelsanalyse for Nyborg Kommune. Analysen, der er udarbejdet for kommunen af rådgivningsvirksomheden COWI, var klar i august og viser overordnet set, at handlen i Nyborg Kommune har klaret sig godt siden finanskrisen, sammenlignet med andre kommuner.

Du kan hente hele analysen her

Læs en pixi-udgave af analysen her

Planloven er moderniseret

Med den moderniserede planlov, der trådte i kraft i juni 2017, fik kommunerne nye muligheder for at planlægge for detailhandel. Nogle af de centrale ændringer betyder: 

  • at begrænsningerne på butiksstørrelserne er lempet, 
  • at der gives nye muligheder for butikskategorien ”særligt pladskrævende varegrupper”, og
  • at det igen er muligt at planlægge for ”aflastningsområder” (områder til butikker, der ikke kan placeres i bymidter).

Detailhandelsstrukturen i dag

I dag består detailhandelsstrukturen i Nyborg af en todelt bymidte, der udgøres af bykernen og området omkring Føtex. Dertil kommer et område til butikker med særlig pladskrævende varegrupper ved ”Nyborg Lynfrost”, der dog ikke er realiseret.

I Ullerslev og Ørbæk er der udlagt bymidter hhv. omkring Ullerslev Centret og langs Hovedgaden i Ørbæk.

Se et kort over strukturen her

Du kan desuden læse mere i kommuneplanforslagets opslag om:

Detailhandelsstrukturen

Detailhandel i Nyborg

Detailhandel i Ullerslev

Detailhandel i Ørbæk 

 

Sidst opdateret 31. maj 2018