Godkendelse af reguleringsprojekt 01/2018 - udlægning af skjulesten i Kastel Å

Vandpleje Fyn udlægger skjulesten i Kastel Å på st. 1.300 – 1.360.

Oversigtstegning over område ved Ellinge

I anledning af World Fish Migration Day ønsker Vandpleje Fyn at forbedre de fysiske forhold for vandløbets fisk og smådyr. Projektet er en del af World Fish Migration Day, hvor der 21. april 2018 ønskes at sætte fokus på vigtigheden af vandrefiskenes frie bevægelighed i klodens vandløb.

Udlægning af groft materiale i form af skjulesten vil skabe variation i vandløbsbunden og derved skabe skjulemuligheder for vandløbets fisk og smådyr. Udlægning af skjulesten er medvirkende til at øge ørredynglens overlevelse samt danne levesteder for vandløbets øvrige fauna.

Se selve afgørelsen her

Klagevejledning vedr. godkendelsen

En klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden nmkn.dk.

www.nmkn.dk

Afgørelsen er  offentliggjort på kommunens hjemmeside 19. april 2018. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 19. april 2018, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk.  Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden nmkn.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist med-hold.
En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Elisabeth O. Sørensen på mail: elos@nyborg.dk eller tlf. 6333 6835.

 

Sidst opdateret 22. marts 2018