Konfliktvarsler i Nyborg Kommune

Overenskomstforhandlingerne om løn- og ansættelsesvilkår for kommunale ansatte udløb uden en aftale. Derfor bistår Forligsinstitutionen nu parterne i at opnå enighed om en overenskomstfornyelse.

I forbindelse med fornyelse af overenskomster kan kollektive kampskridt som strejke eller lockout varsles.

Faglige organisationer har varslet Nyborg Kommune strejke fra 4. april 2018 på bestemte områder:

Folkeskoler inklusiv skolefritidsordninger og klubber

Lærere og mellemledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og administrativt personale.

Dagplejen

Dagplejere.

Daginstitutioner

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Borgerservice

HK-ansatte.

KL har varslet de faglige organisationer / de ansatte lockout fra 10. april 2018. Hovedtrækkene er:

Dagtilbud

Størstedelen af de ansatte er omfattet af lockoutvarslerne. Pædagogisk personale ved specialinstitutioner og specialskoler samt støttepædagoger undtages fra lockoutvarsel.

Undervisningsområdet

Størstedelen af de er ansatte omfattet af lockoutvarslerne.

På undervisningsområdet er en række institutioner og områder undtaget, da der her er sårbare børn, unge og voksne. Eksempler herpå er ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn, selvstændige observations- og heldagsskoler, døgninstitutioner med intern skole, ansatte ved kommunikationscentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne og ansatte ved PPR.

Administration

En stor del af medarbejdergrupperne på det administrative område er omfattet af lockoutvarslerne. Det gælder fx de fleste akademikere, medarbejdere i tandplejen, hk-ansatte og socialrådgivere.

Ansatte beskæftiget med løn-, personaleadministrative eller personalejuridiske opgaver er undtaget fra konflikten. Medarbejdere ansat på institutioner med sårbare grupper, og medarbejdere ansat på særlige tekniske områder er også undtaget fra konflikten.

Teknik og service

Lockoutvarslerne på det tekniske område vil primært omfatte teknisk service, håndværkere og specialarbejdere.

Der kan dog være grupper inden for de enkelte overenskomstområder, som ikke er omfattet af lockoutvarslerne.

Ældre, sundhed, social og handicap

Tandplejeområdet, dvs. tandklinikassistenter, tandplejere og tandlæger er omfattet af lockoutvarsel. Sundhedsplejersker er omfattet af lockoutvarslet. 

De fleste medarbejdere på ældre-, sundheds-, social- og handicapområdet er undtaget fra en eventuel lockout.

Chefer og ledere

Som udgangspunkt undtaget. Nogle lederstillinger kan være omfattet.

Elever og praktikanter, tjenestemænd og reglementsansatte Ikke-organiserede

Er ikke omfattet.

Hvornår gives der besked om en konflikt træder i kraft?

Nyborg Kommune kan informere senest 3 dage før en konflikt træder i kraft. Baggrunden for dette er reglerne for hvornår en arbejdsstandsning kan iværksættes efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for afsluttet.

Hvem omfattes af konfliktvarslet?

De faglige organisationers konfliktvarsler omfatter kun organiserede ansatte. Ikke-organiserede, tjenestemænd og elever omfattes ikke af konfliktvarslet.

Konfliktramt arbejde

En lovlig konflikt skal respekteres af begge parter i konflikten. Kommunen skal derfor afstå fra at forsøge at videreføre normal drift. En konflikt medfører ofte, at væsentlige driftsområder bliver yderst tyndt bemandet. Hvis der er arbejde, der er livsvigtigt, uopsætteligt mv. kan det være nødvendigt at oprette et nødberedskab.

Ansatte, der ikke er i konflikt, har pligt til at udføre deres sædvanlige arbejde.

Hvad betyder det konkret?

Dagplejen

Dit barn vil ikke blive passet, hvis dagplejeren er medlem af den forhandlingsberettigede organisation. Borgers barn vil blive passet, hvis dagplejeren ikke er organiseret.

Børnehave

Som udgangspunkt vil institutionerne være åbne. Så snart vi kender den enkelte institutions situation ved en konflikt vil borgerne få besked.

Folkeskolen

Personalesituationen under en konflikt vil være forskellig fra skole til skole, da antallet af de personaler, der ikke er ramt af konflikt, er ujævnt fordelt mellem skolerne. Derfor vil skolernes muligheder for at gennemføre undervisning være forskellige. Det må forventes, at langt de fleste elever må sendes hjem. 

Så snart vi kender den enkelte skoles situation ved en konflikt vil forældrene få besked via Forældreintra m.m.

Nyborg Heldagsskole og Rævebakkeskolen

Er ikke udtaget til konflikt af de faglige organisationer.

Borgerservice

Servicen i Borgerservice begrænses ved en konflikt. Der vil blive informeret nærmere herom.

Løbende information

Den kommende tid vil sandsynligvis medføre usikkerhed og mange spørgsmål angående kommunens tilbud. Nyborg Kommune vil løbende via kommunens hjemmeside, Intranet (Forældreintra, Mit NyborgKommune/Mobilbarn) m.v. holde alle borgere orienteret om situationen, ikke mindst om hvilken pasning, undervisning, tilsyn og service borgerne tilbydes, hvis der ikke findes en forhandlingsløsning. 

Sidst opdateret 13. marts 2018