Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 9. oktober 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 16. oktober.

Planen kan ses via dette link

Planens indhold

Kommuneplantillæg nr. 5 reviderer lokalplanrammerne for en stor del af kommunens sommerhusområder, samt den generelle lokalplanramme for sommerhuse i Kommuneplan 2017. Tillægget inkorporerer følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser:

  • Bebyggelsesprocent på 15 samt herudover 50 m2 til sekundær bebyggelse. Dog skal alle have mulighed for at opføre minimum 65 m2 sommerbolig samt herudover 50 m2 til sekundær bebyggelse.
  • Al bebyggelse skal placeres med en afstand til skel på minimum 5 meter. Dog gælder (1) at sekundær bebyggelse kan placeres ned til 2,5 meter fra skel under en række forudsætninger, jævnfør BR18, og (2) at der som udgangspunkt skal kunne tillades en sommerbolig på op til 8 meters bredde, hvilket betyder at afstandskravene til skel kan mindskes på særlig smalle grunde (på 18 meter eller derunder i bredden), dog således at afstanden til skel altid er minimum 2,5 meter.

Alle lokalplanrammer for sommerhusområder med undtagelse af 1.S.1, 1.S.2 og 30.S.13 indgår i revisionen.

Ved ændring af lokalplanramme 30.S.12 gives, åbnes op for opførelse af større ”luksus sommerhuse” indenfor området ved at tillade sammatrikulering af grunde og ved at fjerne grænsen for maksimal tilladt bebyggelse.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 5 høringssvar. På baggrund af de modtagne høringssvar er der foretaget en mindre ændring i planens redegørelsesdel:

  • En redegørelse af risikoen for, at planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter er tilføjet planens redegørelsesdel.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald.
Se klagevejledning via dette link.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 15. oktober 2018