Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 286

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 286 for et sommerhusområde ved Kabinettet.

Byrådet har 9. oktober 2018 vedtaget lokalplan nr. 287 for et sommerhusområde ved Drejet (syd) og kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 16. oktober 2018.

Lokalplanen kan ses her

Du kan læse mere om vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 5 her

Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at opdatere de bebyggelsesregulerende bestemmelser så de i højere grad følger bestemmelserne i Bygningsreglement 2018, bl.a. ved at give øgede bebyggelsesmuligheder og ved at øge minimumsafstanden til skel.

Endvidere fastsættes en minimum sokkelkote for at sikre, at nye sommerboliger sikres mod forhøjede vandstande.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 3 indsigelser. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Afgrænsning af foreslået fælles friareal på matr. nr. 1 u af Lysemose, Bovense er udtaget.
  • Fælles friareal på matr. nr. 1 p af Lysemose, Bovense, der fejlagtigt ikke fremgår af kortbilaget til planforslaget, er indtegnet.
  • § 6 stk. 13 er ændret så den formuleres således: ”Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse etableres bebyggelse indenfor strandbeskyttelseslinjen som illustreret på Kortbilag 4a og 4b.”
  • § 8 stk. 4 er ændret så den formuleres således: ”Inden for den på Kortbilag 4a og 4b illustrerede strandbeskyttelseslinje må der ikke etableres hegn, herunder hæk, eller placeres campingvogne eller lignende”.
  • Til § 9 stk. 1 er tilføjet følgende passus: ”Der er medlemspligt til grundejerforeningerne for samtlige grundejere og ejere af sommerboliger på lejet grund indenfor lokalplanområdet”.
  • Ordlyden af § 6 stk. 8 er ændret så den formuleres således: ”Bebyggelse til beboelse/overnatning/bad og lignende må kun ske som tilbygning til sommerboligen”.
  • Der er tilføjet præciserende redegørelsestekst til § 6 stk. 10 vedr. fortolkningen af bestemmelsen om skelafstand for særlig smalle grunde.
  • Mindre præciseringer af redegørelsesdelen, herunder vedr. strandbeskyttelseslinjen.
  • Strandløkkevej 9, der fejlagtigt er markeret som bevaringsværdig på både kortbilag og i bestemmelserne, udgår som sådan.
  • Strandhavevej 19, der fejlagtigt ikke fremgår af kortbilaget som bevaringsværdig selvom den er fastsat som sådan i planen, er nu markeret korrekt på bilaget.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning via dette link

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40. 

Sidst opdateret 15. oktober 2018