Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 292

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 292 for et sommerhusområde ved Nordenhuse.

Byrådet har 27. august 2019 vedtaget lokalplan nr. 292 for et sommerhusområde ved Nordenhuse endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på hjemmesiden 3. september 2019.

Lokalplan nr. 292 kan ses her

Planens indhold

Planen fastsætter nye bestemmelser for sommerhusområdet ved Nordenhuse i tråd med kommuneplanens ændrede rammer, herunder en bebyggelsesprocent på 15, skelafstande på 5 meter med visse undtagelser for sekundære bygninger og for sommerboliger på særlig smalle grunde, bestemmelser for klimatilpasning af nybyggeri og bestemmelser om tag-hældning for at sikre områdets indpasning i kystlandskabet.

Der gælder dog særlige bestemmelser for omkring halvdelen af områdets ca. 50 sommerboliger, da de ligger på lodder fordelt på 3 storparceller omkring Svalevej, Uglevej og Glentevej: Nedsat skelafstand, nedsat byggemulighed for sekundær bebyggelse og mulighed for fælles sekundær bebyggelse på fælles arealer.

Lokalplanen fastsætter endvidere bevarende bestemmelser, herunder nedrivningsforbud for den bevaringsværdige bygning Svalevej 1, der er optaget i Kommuneplan 2017’s liste over bevaringsværdige bygninger. 

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi ikke rettidigt modtaget indsigelser mod planen. Planen er derfor ikke ændret ift. den version, der blev sendt i høring.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her 

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Sidst opdateret 03. september 2019