Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 30. april 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på hjemmesiden 7. maj 2019.

Planen kan ses her

Planens indhold

Planen ændrer Kommuneplan 2017 ved at fastsætte strategiske retningslinjer for de centrale erhvervsområder til mere miljøtunge virksomheder i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk.

De nye mål, retningslinjer og rammebestemmelser betyder konkret, at der, indenfor udpegede erhvervsområder, kun må etableres produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og erhvervshavnedrift. Der kan imidlertid etableres virksomheder i samme eller højere miljøklasse, hvis de ikke medfører skærpede miljøkrav til de eksisterende virksomheder i erhvervsområdet.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget to bemærkninger. Bemærkningerne vurderes ikke at give anledning til ændringer i planen, som den har været fremlagt i høring, og planen er derfor vedtaget uændret.

Miljøvurdering

Nyborg Kommune har vurderet, at planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1, da det er en plan indenfor fysisk planlægning og arealanvendelse, og da den fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål. Der er på den baggrund truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Der er derfor udarbejdet en miljørapport til planforslaget.

Miljørapporten har været fremlagt som bilag til planforslaget i forbindelse med den offentlig høring. Efter høringen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Miljørapporten inkl. den sammenfattende redegørelse kan tilgås via linket nedenfor.

Link til miljøvurdering

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne, hvis du har en retlig interesse i sagens udfald.
Se klagevejledning via dette link.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 06. maj 2019