Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 294

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 294 for et Sommerhusområde ved Dinestrup Strand.

Byrådet har 30. april 2019 vedtaget lokalplan nr. 294 for Dinestrup Strand endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på hjemmesiden 7. maj 2019.

Planen kan ses her

Planens indhold

Lokalplanerne er udarbejdet for at:

  1. fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse,
  2. sikre offentlig adgang til strandarealerne,
  3. sikre områdets karakter som sommerhusområde, ved at sikre den forskelligartede arkitektur og integrationen i kystlandskabet samt ved at modvirke spredt bebyggelse.

Lokalplanerne indskærper at der maksimalt kan etableres én sommerbolig per parcel, hvilket også betyder, at der ikke må etableres annekser i området.

Stier i området sikres, således at der fremadrettet også vil være offentlig adgang til strandarealerne. Lokalplanerne indeholder slutteligt bestemmelser der sikre områdets præg af sommerhusområde, ved at sikre mulighed for et varieret arkitektonisk udtryk.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 4 indsigelser. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Der tilføjes redegørende tekst til lokalplanens § 6.9 svarende til kommuneplantillæg nr. 7, hvor der redegøres for, at man i sommerhusområdet kan genoprette et sommerhus på samme matrikel med samme arkitektoniske udtryk i tilfælde af brand dog max 3 år efter brand.
  • Lokalplanens § 9.1 ændres til: nævnte friarealer, stier og veje skal driftes og vedligeholdes af grundejerne.

    Det vil til enhver tid være muligt at stifte op til 2 grundejerforeninger for lokalplanområdet. Henholdsvis for den nordlige og den sydlige del.
  • På kortbilag 2 ændres signaturen for arealet, som er ejet af Nyborg Kommune, med en signatur for offentligt areal.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her 

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Sidst opdateret 06. maj 2019