Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 300

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 300 for en Sommerhusbebyggelse ved Sølyst Strand.

Byrådet har 30. april 2019 vedtaget lokalplan nr. 300 for Sølyst Strand endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på hjemmesiden 7. maj 2019.

Planen kan ses her

Planens indhold

Lokalplanerne er udarbejdet for at:

  1. fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse,
  2. sikre offentlig adgang til strandarealerne,
  3. sikre områdets karakter som sommerhusområde, ved at sikre den forskelligartede arkitektur og integrationen i kystlandskabet samt ved at modvirke spredt bebyggelse.

Lokalplanerne indskærper at der maksimalt kan etableres én sommerbolig per parcel, hvilket også betyder, at der ikke må etableres annekser i området. Der lempes på bestemmelser om max bygning højde, der hæves fra 4,5 til 5 meter.

Stier i området sikres, således at der fremadrettet også vil være offentlig adgang til strandarealerne. Lokalplanerne indeholder slutteligt bestemmelser der sikre områdets præg af sommerhusområde, ved at sikre mulighed for et varieret arkitektonisk udtryk.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 1 indsigelse. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • På side 5, afsnit 2, ændres ordlyden til at hedde: Sommerboligerne ligger tilbagetrukket fra kysten således, at afstanden mellem sommerhusbebyggelse og strandbred er over 50 meter. Dette muliggør ophold for offentligheden på strandbredden.
  • Lokalplanens § 5.1 ændres til, at vejudlægget skal have en bredde på 8 meter med en kørebanebredde på 6 meter.
  • På side 20 ændres det til at stå Sølyst Strand.
  • Lokalplanens § 9.1 fjernes stier fra bestemmelse om, hvad grundejerforeningen skal vedligeholde og drifte.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her  

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40. 

Sidst opdateret 06. maj 2019