Forslag til kommuneplantillæg nr. 11

Orientering om offentlighedsperiode kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 26. marts 2019 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune til offentlig fremlæggelse.

Nyborg Kommune har ligesom de øvrige kommuner i Danmark bidraget til et såkaldt Grønt Danmarkskort efter Statens anvisninger. De såkaldte Naturråd afleverede 19. september 2018 deres anbefalinger til arbejdet med Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal vise det samlede naturnetværk i Danmark, og bliver dermed en masterplan for de fynske kommuners sammenhængende naturudpegninger. Dette tillæg har til formål at indarbejde Grønt Danmarkskort for Nyborg Kommune i Kommuneplan 2017.

Tillægget reviderer Kommuneplan 2017's temaer om beskyttede naturområder (fremover kaldet naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser), internationale naturbeskyttelsesområder, potentielle naturområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, natur-forvaltning samt det overordnede afsnit naturbeskyttelse, der beskriver målene for naturbeskyttelsesindsatsen, der omfatter de førnævnte temaer i kommuneplanen. Tillægget tilføjer endvidere et nyt tema til Kommuneplan 2017: Grønt Danmarkskort, der opstiller mål og retningslinjer for kommunens arbejde indenfor Grønt Danmarkskort.

Planforslaget er offentliggjort herunder fra 2. april til 28. maj 2019.

Der er udarbejdet en række kort, der viser de foreslåede ændringer til de enkelte naturudpegninger.

Kortene kan ses her

Såfremt du har spørgsmål til planforslaget, kan du kontakte os via email teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk.

Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 28. maj 2019.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 er der gennemført en screening for miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Screeningsnotatet kan ses her

Det er i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Det vurderes bl.a. at der er tale om en revidering af eksisterende plantemaer hhv. beskyttede naturområder (fremover kaldet naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser), potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Disse plantemaer danner samlet det nye tema Grønt Danmarkskort.  Revideringen har bestået i en kvalificering af de eksisterende plantemaer som i kommuneplanen fra hhv. 2013 og 2017 udgjorde et areal på ca. 8650 ha, mens plantemaerne i dette forslag til udpegning af Grønt Danmarkskort udgør et areal på ca. 6700 ha. Reduceringen i udstrækning skyldes et grundigt arbejde, som har kunnet kvalificere, hvilke arealer der skulle indgå og hvilke der ikke var relevante. Tidligere har udpegningerne været tegnet med en lidt bredere pensel. I denne revision er de enkelte arealer blevet gennemgået nøje og udpegningerne er gjort mere præcise. Det vurderes, at reduceringen i udpegningen ikke vil have en væsentlig miljømæssig betydning, da det primært er landbrugsjord, der er taget ud af udpegningen.

Der er derfor truffet afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018) § 10, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 11.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 10: ”Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32”.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 48 stk. 1 kan afgørelsen påklages efter de regler herom, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til, i dette tilfælde planloven. Afgørelsen kan derfor påklages til Planklagenævnet.

Du kan se klagevejledningen her    

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med ramme-bestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. For-budskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

 

Sidst opdateret 01. april 2019