Afgørelse om reguleringsprojekt – Krydsning af Ørbæk å og møllesø med fiberkabler

Afgørelse om reguleringsprojekt - Krydsning af Ørbæk å og møllesø med fiberkabler ved Lillemøllevej 14, 5853 Ørbæk ved matr.nr. 8g Sulkendrup By, Vindinge, og matr.nr. 9a, Refsvindinge By, Refsvindinge.

Energi Fyn ønsker i forbindelse med nedgravning af nye fiberkabler ved Sulkendrup at gennemføre en styret underboring under Ørbæk å ved Lillemøllevej. Denne form for kabellægning er mere skånsom end en egentlig fysisk nedgravning af kablerne.

Den 8. marts 2019 modtog Nyborg Kommune en ansøgning fra Munck forsyningsledninger a/s, der på vegne af Energi Fyn søger om tilladelse til at krydse Ørbæk å og møllesø ved Lillemøllevej i forbindelse med nedlægning af fiberkabler.

Det er oplyst at kabelledningerne føres under vandløbet ved styret underboring, hvor boreprofilen sikrer at ledningen føres under vandløbet og søen i en dybde af min. 1,5 m under vandløbs-/søbund. 

Boringens længde bliver i alt ca. 125 m, hvor der startes fra østsiden ca. 25 m fra vandløbsbred og sluttes ca. 25 m vest for søbred. Ved såvel start- som slutpunkt for boringen graves et hul i vejrabatten med dimensionen: 1 m langt, 1 m bredt og ca. 1 m dybt. Boringen udføres med 1 stk. foringsrør Ø110 rør, hvor der efterfølgende trækkes fiberledning.

Kort over reguleringsprojekt  

Fig. 1: Oversigtskort med placering af krydsningen ved Ørbæk å og møllesø ved Lillemøllevej 14, 5853 Ørbæk.

Der foretages efterfølgende en fuldstændig reetablering af de involverede arealer i vejrabatten.

Projekt vil omfatte matriklerne, matr. nr. 8g, Sulkendrup By, Vindinge og matr.nr. 9a, Refsvindinge By, Refsvindinge.

Området er endvidere omfattet af fredning af lillemølles omgivelser, fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 19. december 1964. Sagen her derfor være forelagt Fredningsnævnet for Fyn og nævnet meddelte ved brev af 20. oktober 2019 afgørelse om at den ansøgte styrede underboring ved Lillemølle kan tillades.

Se Fredningsnævnets afgørelse her

Afgørelse om godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Nyborg Kommune har truffet afgørelse efter Vandløbslovens bestemmelser og givet tilladelse til at Munck Forsyningsledninger a/s kan gennemføre den ansøgte krydsning af Ørbæk å og møllesø ved Lillemøllevej ved styret underboring.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som kan ses her

Da projektet ikke skønnes at have nogen væsentlig betydning for vandløbets afstrømningsforhold eller miljømæssige forhold kan vandløbsmyndigheden fravige bestemmelserne om at sende projektet i høring jf. § 15 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering (Bekg. nr. 834 af 27/6 2016). Nyborg Kommune har derfor undladt at sende projektet i høring.

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Nyborg Kommune har truffet afgørelse om, at krydsning af Ørbæk å og møllesø ved Lillemøllevej ved styret underboring af ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt efter § 21 i lovbekendtgørelse om miljøvurderinger af planer, programmer og konkrete projekter. (LOVBEK nr. 1225 af 25/10 2018).

Dette begrundes med at området hvor opgravning til den styrede underboring ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er ligeledes vurderet at den understyrede underboring ikke vil give anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rateområder eller få længerevarende negative konsekvenser for de dyre- og plantearter, der findes i området. 

Se VVM-skema til vurdering af ikke-VVM-pligt her

Klagevejledning vedr. afgørelser om ikke-VVM-pligt og godkendelse efter vandløbslovens bestemmelser

Der kan skriftligt klages over afgørelse efter vandløbsloven og over afgørelsen om ikke VVM-pligt, inden 4 uger fra offentliggørelse. 
En klage over afgørelserne, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden naevneneshus.dk.

Nævnenes Hus

Afgørelsen vil blive offentliggjort/annonceret på Nyborg Kommunes hjemmeside den 25. oktober 2019.  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal derfor have modtaget en eventuel klage senest 22. november 2019, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

De klageberettigede er ansøger og enhver der må antages at have individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Adgangen til Klageportalen sker via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden www.kpo.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i klagenævnet.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra klagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101.

For yderligere oplysninger, kontakt

Er der spørgsmål til projektet, er man velkommen til at kontakte Lars-Ole Christensen, e-mail: loc@nyborg.dk eller tlf. 6333 7156.

Sidst opdateret 25. oktober 2019