Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 298

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 298 for tæt-lav boligbebyggelse ved Vestergaard i Ullerslev og kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 17. september 2019 vedtaget lokalplan nr. 298 for tæt-lav boligbebyggelse ved Vestergaard i Ullerslev og kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017 endeligt.

Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på hjemmesiden 24. september 2019.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 298

Planernes indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. 

Lokalplanen sikrer muligheden for at indrette fire boliger i det eksisterende hovedhus, samt muligheden for at opføre 12 nye boliger i form af seks dobbelthuse. For at sikre muligheden for opførsel af nye boliger i form af række-, klynge- eller dobbelthuse, sikrer lokalplanen muligheden for at nedrive de eksisterende driftsbygninger, der er på grunden, samt opsætter bestemmelser for det bevarede hovedhus. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at imødekomme ønsket om at opføre tæt-lav bebyggelse på grunden. Kommuneplantillæg nr. 9 giver mulighed for at opføre nyt byggeri indenfor rammen 2.B.8, der tidligere kun har givet mulighed for at etablere boliger indenfor eksisterende bebyggelse.

Kommuneplantillægget fastsætter følgende bebyggelsesmuligheder:

Bebyggelsens omfang fastsættes til fire boliger i eksisterende bebyggelse, samt 12 boliger i form af tæt-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 35 for rammeområdet. Bebyggelse må højst opføres i 1,5 etage, med en bygningshøjde på 8,5 meter.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget tre indsigelser. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Kortbilag 3 i lokalplanen er tilrettet og afspejler nu den eksisterende beplantning som tilsigtet.
  • I lokalplanens formålsbestemmelser præciseres det, at etagebyggeri kun er tilladt i eksisterende bebyggelse.
  • I lokalplanens § 8.5 er tilføjet, at såfremt det på baggrund af støjmålinger vurderes nødvendigt, skal den eksisterende støjskærm mod Odensevej videreføres, så den løber i hele matriklens længde i samme udtryk som den eksisterende støjskærm. Dette for at sikre, at støjgrænsen på 58 dB på bebyggelsens primære udendørs opholdsarealer overholdes.
  • I lokalplanens § 11.4 præciseres det, at såfremt Miljøstyrelsens krav til støjgrænser ikke er overholdt, skal der opføres støjskærm inden ibrugtagning.
  • I kommuneplantillægget tilføjes bestemmelse vedrørende bebyggelsens omfang: at etablering af etagebyggeri kun kan ske i eksisterende bebyggelse i max to etager.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her 

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 23. september 2019