Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk og kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 15. december 2020 vedtaget lokalplan nr. 313 for for hovedgaden i Ørbæk og kommuneplantillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på kommunens hjemmeside 23. december 2020.

Planerne kan ses her:

Se lokalplan nr. 313 her

Se kommuneplantillæg nr. 19 her

Planernes indhold

Lokalplanen for Hovedgaden skal sikre, at kvaliteterne og ”sjælen” på Ørbæks Hovedgade bevares, samtidig med at der åbnes mulighed for tidssvarende anvendelse og ombygninger i området. Lokalplanen tager afsæt i Helhedsplan for Ørbæk, som udpeger en række anlægsprojekter mellem Hovedgaden, Ørbæk å og området ved Ørbæk Midtpunkt. Helhedsplanen foreslår også en forskønnelse af bebyggelsen og arealerne langs Hovedgaden. 

Lokalplanens formål er først og fremmest at sikre bevaring af de bebyggelsesmæssige hovedstrukturer langs Hovedgaden i Ørbæk ved at sætte fælles bestemmelser for tag- og facadeudformning, materialer og bebyggelsens placering langs vejen. Planen skal dertil sætte moderne rammer for nybyggeri og ombygninger, så Hovedgaden også i fremtiden kan udvikles. Planen skal slutteligt sikre plads til mindre byrum langs Hovedgaden i forbindelse med fremtidige byggerier. Helhedsplan for Ørbæk opstiller en vision for Hovedgaden, der i højere grad fremviser Ørbæks kvaliteter, som en by tæt på naturen med et levende foreningsliv. 

Med kommuneplantillæg nr. 19 ændres rammebestemmelserne vedrørende bebyggelsesprocent, etageantal, bygningshøjde og der tilføjes nye bestemmelser for bebyggelsens fremtræden.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 4 indsigelser. Planerne er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Lokalplanens afgrænsning indskrænkes, så statsvejens areal (vejlitra 7000-d af Ørbæk by, Ørbæk) samt de dele af andre vejarealer, der indgår i planen (vejlitra 7000-b, 7000-y, 7000-y og matr. nr. 125-b), udgår. Indskrænkningen svarer til delområde 5’s område. Delområdet udgår derfor fra planen, hvilket medfører en række konsekvensændringer igennem planen (§2 stk. 1, §3 stk. 2, §5 stk. 1 og § 7 stk. 5 samt kortbilag).
  • Lokalplanens § 10 stk. 3 revideres, så det fremgår, at bestemmelsen udelukkende gælder på private arealer mellem boliger og vejmatriklen. Som konsekvens udgår også figur F på bilag 5.
  • Lokalplanens § 8 stk. 2 præciseres, så det fremgår, at også døråbninger skal indpasses i facadens rytme, ligesom vinduesåbninger.
  • Lokalplanens § 8 stk. 5 lempes, så tage i delområde 1 også må fremstå i røde, grå eller sorte tagsten, for eksempel i beton. I høringsversionen var begrænsningen røde, grå eller sorte teglsten og skifer.
  • Lokalplanens § 8 stk. 18 præciseres, så det fremgår, at forbuddet mod til-muring af vinduer mod Hovedgaden kun gælder vinduer i facader samt at døre skal tilpasses husets arkitektur og samlede udtryk.
  • Lokalplanens § 7 stk. 1 udvides med endnu et punkt, hvor det fastsættes, at ingen etages gulv må ligge højere end 9 m over terræn. Bestemmelsen suppleres af en redegørende tekst om, at dette skyldes muligheden for brandredning uden stigevogn.
  • Redegørelsen til Lokalplan nr. 313 opdateres med oplysninger om, at Nyborg Kommune vil indgå i en dialog med Vejdirektoratet om, hvordan der kan indpasses flytbart byudstyr, blomsterkrukker mv. på de dele af fortovet, der administreres af Vejdirektoratet.
  • Redegørelsen til Lokalplan nr. 313 opdateres med oplysningen om, at risikomyndighederne ikke vurderer, at planen medfører en ændret risiko fra virksomhederne.
  • Redegørelsen til kommuneplantillæg nr. 19 opdateres med oplysningen om, at risikomyndighederne ikke vurderer, at planen medfører en ændret risiko fra virksomhederne.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 23. december 2020