Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 317 og kommuneplantillæg nr. 26

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 317 for et boligområde ved Aldershvilevej i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 15. december 2020 vedtaget lokalplan nr. 317 for et boligområde ved Aldershvilevej i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på kommunens hjemmeside 23. december 2020.

Planerne kan ses her:

Se lokalplan nr. 317 her

Se kommuneplantillæg nr. 26 her

Planernes indhold

Lokalplanens indhold

Lokalplanen opdeles i 5 delområder

Delområde I: Området omfatter det bevaringsværdige gårdanlæg, Aldershvile. Lokalplanen skal sikre, at hovedhuset og den østlige længe bevares, mens det vil være muligt at nedrive den vestlige længe og erstatte den med en ny bebyggelse med samme volumen, form og placering som den eksisterende. Lokalplanen tillader indretning af boliger i såvel hovedhuset som i de to længer.

Delområde II og III: Områderne udlægges til åben-lav bebyggelse i form af enfamiliehuse. Af hensyn til indpasning til eksisterende bebyggelse i boligområdet omkring Aldershvilevej stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage. 

Delområde IV: Området udlægges til tæt-lav bebyggelse med maksimalt 8 boliger. Af hensyn til indpasning til eksisterende bebyggelse i boligområdet omkring Aldershvilevej stiller lokalplanen krav om, at ny bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage.

Delområde V: Området udlægges til privat fællesvej tilknyttet delområde I, II og III.  

Kommuneplanens indhold

Kommuneplantillægget ændrer følgende bestemmelser i eksisterende boligramme 1.B.5:

 • Bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse hæves fra 35 til 40 %.

Herudover tilføjes rammen en særlig bestemmelse for fri- og opholdsarealer:

 • I forbindelse med lokalplanlægning for mindre boligprojekter, der kan karakteriseres som huludfyldning, kan kommuneplanens generelle krav til størrelse på fælles fri- og opholdsarealer fraviges. Opholdsarealerne skal fortsat være regulære, opholdsegnede og have rekreativ karakter.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 6 indsigelser. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

 • Paragraf 3.3 er ændret til følgende: Der må ikke etableres mere end 7 boliger inden for delområde I, heraf en bolig i bygningsenhed A, tre boliger i bygningsenhed B og tre boliger i bygningsenhed C, eller to boliger i Bygning A og C og tre boliger i bygning B.
 • Tilføjelse af paragraf 6.2 Parkering til bygning B og C inden for bygefelt I skal etableres i gården.
 • Ordlyden i paragraf 7.2 er ændret til følgende, den eksisterende bebyggelse B jævnfør kortbilag 2, kan renoveres og ombygges indenfor den eksisterende bygningsramme i 1,5 etage. Den eksisterende bygningsramme må ikke overskrides med hensyn til husdybde, facadehøjde, og taghældning.
 • Følgende er tilføjet til paragraf 8.5. Dog kan der i bygning B etableres større vinduer end oprindeligt på siden ind mod gården. Dog skal opsprosninger heraf så vidt muligt være som de oprindelige.
 • Paragrafferne 8.11 til 8.20 er sammenskrevet, da flere bestemmelser var sammenfaldende.
 • Inden for delområde IV må gavle, der vender mod Aldershvilevej kun fremstå med frem- eller tilbagespring i dele eller hele rækker mursten, eller mønstret forbandt hvor elementer fremstår i en anden farve end den øvrige bygningsmasse.
 • Tilføjelse af paragraf 9.3 Den sydlige ud-/indkørsels anlæg ved Aldershvile i delområde I må ikke udvides, og det eksisterende beplantet areal må ikke mindskes, dog på ind- og udkørslen i mindre grad udvides, dette skal dog ske ind mod bedet mellem de to opkørsler.
 • Tilføjelse af paragraf 9.6 I delområde IV må der kun anlægges et grønt fællesareal, der skal fremstå beplantet med lav beplantning mellem bebyggelsen og Aldershvilevej.
 • Tilføjelse af paragraf 9.7 I delområde IV må fælles renovationslæsninger kun fremstå skærmet af grøn beplantning, såfremt denne gives en synlig placering fra Aldershvilevej.
 • Tilføjelse af paragraf 9.8 Inden for delområde IV skal der etableres et bredt beplantet bælte ud mod den interne fællesvej (delområde V).
 • Byggefeltet og placeringerne af de bevaringsværdige træer er ændret på kortbilag 2.
 • Opdateret kortbilag 4.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 23. december 2020