Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 304

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 304 for boligbebyggelse ved Mejerivænget i Ørbæk og Kommuneplantillæg nr. 14 – Boligbebyggelse ved Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m.

Byrådet godkendte 28. januar 2020 lokalplan nr. 304 for boligbebyggelse ved Mejerivænget i Ørbæk samt kommuneplantillæg nr. 14 – boligbebyggelse ved Mejerivænget, Vibevej, Spurvevej m.m. til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 4. februar 2020.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 304

Kommuneplantillæg nr. 14

Planernes indhold

Lokalplanen har til formål at sikre muligheden for at opføre 17 tæt-lav boliger i form af dobbelthuse eller rækkehuse, samt at sikre, at bebyggelsen holdes i samme højde og arkitektoniske udtryk som det omkringliggende byggeri.

Lokalplanen fastlægger adgangsforhold til ny boligbebyggelse.

Lokalplanen sikrer, at stier inden for lokalplanområdet kobles på de omkringliggende stiforbindelser. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at imødekomme ønsket om at opføre tæt-lav bebyggelse på grunden. Kommuneplantillæg nr. 14 giver mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse inden for rammen 3.B.4, der tidligere kun har givet mulighed for at etablere åben-lav boligbebyggelse.

Kommuneplantillægget fastsætter følgende bebyggelsesmuligheder:

  • Bebyggelsen må max opføres i 1,5 etage med en bygningshøjde på 8,5 meter.
  • Bebyggelsesprocenten for tæt-lav fastsættes til 40 for den enkelte ejendom.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden 24. september – 19. november 2019 har vi modtaget tre indsigelser. Planerne er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Side 5 i lokalplanen er blevet tilrettet, således at antallet af boliger stemmer overens med det faktisk planlagte antal boliger. Det faktiske antal er 17.
  • Side 13 i lokalplanen er blevet tilrettet, så der står, at der skal etableres vendeplads inden for området. ”For enden af blind vej” udgår.
  • § 8.2 i lokalplanen er blevet tilrettet således, at der kan ske terrænreguleringer op til +/- 0,50 meter efter byggemodning.

Følgende afsnit er indarbejdet i kommuneplantillægget

Høring af risikomyndigheder

Af bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om planlægning omkring risikovirksomheder § 3 fremgår det, at planmyndigheden skal høre risikomyndighederne forud for tilvejebringelsen af planer, der berører risikovirksomheder eller disses omgivelser.

Risikomyndighederne for risikovirksomhederne Danrice/Ebrofrost og Orskov Foods i Ørbæk er Nyborg Kommune, Beredskab Fyn og Fyns Politi.

Risikomyndighederne har været hørt om plangrundlaget i perioden 8. oktober – 5. november 2019. Myndighederne har oplyst, at de ikke har bemærkninger til planarbejdet.

Desuden er der i lokalplanen tilføjet følgende afsnit om klimatilpasning og boringsnært beskyttelsesområde:
Lokalplanen fastsætter ikke bestemmelser om klimatilpasning, da lokalplanområdet ikke er i risiko for oversvømmelser som følge af klimaforandringer.

Området ligger desuden inden for et boringsnært beskyttelsesområde omkring boringen ved Hulvejen 30c, 5853 Ørbæk. Det betyder, at lokalplanen ikke må udlægge området til en anvendelse, der giver en øget fare for forurening af grundvandet med mindre der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse herfor. Da anvendelsen med denne lokalplan ændres fra åben-lav boligbebyggelse til tæt-lav boligbebyggelse vurderes det ikke, at lokalplanen giver anledning til væsentlig øget fare for forurening af grundvandet.”

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, med mindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved Byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 04. februar 2020