Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 305

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 305 for lagerhaller på Lindholm Havn, Nyborg og kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017.

 A

Byrådet har 28. januar 2020 vedtaget lokalplan nr. 305 for lagerhaller på Lindholm Havn, Nyborg og kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på kommunens hjemmeside 4. februar 2020.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 305

Kommuneplantillæg nr. 15

Planernes indhold

Planerne har til formål at give mulighed for en større højde på lagerbygninger placeret centralt på havnearealerne. Lokalplanen supplerer gældende Lokalplan nr. 222 for Lindholm Havn, Nyborg med en bestemmelse om placering af bygninger på op til 20 meter i højden. Kommuneplantillægget giver mulighed for vedtagelsen af lokalplanen ved at ændre gældende rammeområde 1.E.5 i Kommuneplan 2017.

Bygninger over 12,5 meter i højden skal således placeres inden for et byggefelt, der sikrer, at høje bygninger placeres minimum 25 meter fra lokalplangrænsen, fra kajkant, fra skel mod naboarealer mod øst og en afstand varierende mellem 40 og 90 meter mod basen til volden i den vestlige del af området.

Med lokalplanen kan bygninger altså etableres i op til 20 meters højde. Siloer, tankanlæg og lignende må fortsat etableres i op til 40 meters højde som muliggjort af den også hidtil gældende lokalplan.

Lokalplanen fastsætter endvidere, at ny bebyggelse skal sikres mod oversvømmelse op til kote +2,10 m DVR90. Det svarer til en 100-års hændelse i 2050. Den gældende lokalplan fastsætter en minimum sokkelkote på +1,39 m DVR90.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 4 indsigelser. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Redegørelsesdelen i Kommuneplantillæg nr. 15 suppleres med en redegørelse for høringen af risikomyndighederne.
  • Lokalplanens redegørelse suppleres med en visualisering af lagerhaller set fra kysten ved Kystvej.
  • Lokalplanens redegørelse suppleres med en beskrivelse af Lindholm Havns status som nødhavn.
  • Baggrundsafsnittet i lokalplanens redegørelse præciseres, hvad angår formålet med planarbejdet.
  • Lokalplanens byggefelt tilrettes, så bygninger over 12,5 meter skal placeres længere væk fra volden i den vestlige del af området (mellem 40 og 90 meter).

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 04. februar 2020