Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af tag- og drænvand Gl. Vindingevej 17, Nyborg

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til udledning af tag- og drænvand til vandløb fra ny maskinhal på matr.nr. 18a, Vindinge By, Vindinge, beliggende Gl. Vindingevej 17, 5800 Nyborg.

Nyborg Kommune har meddelt ejerne af ejendommen Gl. Vindingevej 17, 5800 Nyborg, tilladelse til, i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4, at udlede tag- og drænvand til vandløb fra ny maskinhal på ejendommen.

Nærmere oplysninger om tilladelsens forudsætninger og vilkår, kan læses nedenfor eller kan fås ved henvendelse til kommunens Teknik- og Miljøafdeling.

Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

Der kan skriftligt klages over tilladelsen inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, andre myndigheder og visse interesseorganisationer samt enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på hjemmesiden kpo.naevneneshus.dk.

www.naevneneshus.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have modtaget en eventuel klage senest 31 januar 2020, der er dagen for klagefristens udløb, for at komme i betragtning.

Adgangen til Klageportalen sker via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link til disse steder på forsiden af hjemmesiden kpo.naevneneshus.dk.

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes på disse hjemmesider. Bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret fremgår af klageportalen. Gebyret betales med betalingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Behandlingen af klagen i nævnet vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Der er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol for den pågældende aktivitet, som kommunen er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger. 

Anmodning om aktindsigt skal ske ved skriftlig henvendelse til Teknik- og Miljøafdeling.

Sidst opdateret 02. januar 2020