Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 307 og kommuneplantillæg nr. 17

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 307 og kommuneplantillæg nr. 17 for Kissendrup Maskinservice, Skovgyden 1, Kissendrup.

Byrådet har 24. juni 2020 vedtaget lokalplan nr. 307 og kommuneplantillæg nr. 17 for Kissendrup Maskinservice, Skovgyden 1, Kissendrup endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 30. juni 2020.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 307

Kommuneplantillæg nr. 17

Planernes indhold

Planforslagene muliggør en udvidelse af Kissendrup Maskinservice i Kissendrup med en ny udstillingshal. Planerne sikrer afskærmning af virksomheden mod naboer, det åbne land og Kissendrupvej gennem krav om et plantebælte.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget to høringssvar. Lokalplanen er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. 
For at tilgodese naboerne mod nord indskrænkes byggefeltet for den nye udstillingshal, så det minimum skal placeres 60 m fra naboejendommen (matr. nr. 13c). Mellem byggefeltet og naboejendommen må kun indrettes et areal til håndtering af overfladevand. Arealet skal herudover friholdes for anlæg og oplag.

På baggrund af henvendelse fra Energinet, der ejer et fiberkabel, der forløber på tværs af lokalplanområdet, tilpasses byggefelterne også i forhold til kablets tracé.

Det præciseres i planens redegørelse, at overfladevand skal håndteres på egen grund.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne. 

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 30. juni 2020