Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 308

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 308 for et erhvervsområde og ny dagligvarebutik ved Vestergade, Nyborg.

Byrådet har 24. juni 2020 vedtaget lokalplan nr. 308 for et erhvervsområde og ny dagligvarebutik ved Vestergade, Nyborg endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 30. juni 2020.

Planen kan ses her:

Lokalplan nr. 308

Planens indhold

Det er lokalplanens formål at give mulighed for en udvikling af erhvervsområdet langs Vestergade til en blanding af lettere erhverv under hensyntagen til områdets synlige placering ved indfaldsvejen. Lokalplanen skal samtidig give mulighed for en flytning og modernisering af en dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning (den nuværende ALDI butik).

Med planen kan området anvendes til butikker i form af én dagligvarebutik og butikker til særlig pladskrævende varegrupper (bilforhandlere, møbelbutikker, byggemarked med mere), kontorer, serviceerhverv, tankstationer, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og håndværks- samt lettere industri-, fremstillings- og værkstedsvirksomheder

Planen fastsætter en række bestemmelser for skiltningen i området, der har til formål at give et mere harmonisk udtryk mod Vestergade. Bestemmelserne er baseret på Nyborg Kommunes Skiltepolitik fra 2016.

Gennem en række afværgeforanstaltninger sikres naboområderne mod væsentlig støjpåvirkning, ligesom det gennem krav om beplantning sikres, at den visuelle påvirkning mindskes.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi ikke modtaget høringssvar. Der er lavet en mindre tilføjelse til planens redegørelsesdel vedr. Vestergades betydning i den overordnede udvikling af Nyborg by. Tilføjelsen er indsat på venstre side af side 5.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne. 

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 30. juni 2020