Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 297.1 og kommuneplantillæg nr. 8.1

Offentlig bekendtgørelse af for lokalplan nr. 297.1 og kommuneplantillæg nr. 8.1 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 6. oktober 2020 vedtaget lokalplan nr. 297.1 og kommuneplantillæg nr. 8.1 for mindre boliger ved Campushaven, Sylleskovvej endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på kommunens hjemmeside 13. oktober 2020.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 297.1

Kommuneplantillæg nr. 8.1

Planernes indhold

Nyborg Kommune ønsker et bredt udbud af boliger i kommunen. Der mangler boliger målrettet unge, og Byrådet ønsker at skabe muligheden for lejemål tæt på campusområdet i Nyborg. Det øgede behov for flere små boliger målrettet unge kan ikke realiseres i den eksisterende lokalplan nr. 263. 

Inden for området muliggøres opførelse af i alt fem etagebygninger, hvoraf tre allerede er opført efter den gældende lokalplan, samt et fælleshus på max. 150 m2. Med lokalplanen gives der mulighed for opførelse af max. 90 boliger. Etagebygningerne varierer mellem to og tre etager og hhv. max. 8,5 og 10,5 m i højden.

Kommuneplantillægget er udarbejdet, da lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser vedrørende rammeafgrænsning. 

Rammeområdernes afgrænsning i kommuneplanen justeres, så de er i overensstemmelse med lokalplanens delområdegrænser vist på planens Kortbilag 1, og med de faktiske anvendelsesforhold i området. For rammeområde 1.O.4 justeres anvendelsesbestemmelserne endvidere, så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget tre høringssvar. Planen er ikke ændret ift. høringsversionen.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her 

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og § § 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Sidst opdateret 13. oktober 2020