Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 315 og kommuneplantillæg nr. 21

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 315, Dyrehave Mølle og Kommuneplantillæg nr. 21.

Nyborg Byråd har 6. oktober 2020 vedtaget Lokalplan nr. 315 for Dyrehave Mølle og kommuneplantillæg nr. 21 endeligt.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 315

Kommuneplantillæg nr. 21

Planernes indhold

Planerne er udarbejdet for at Dyrehave Mølle kan anvendes til museum, et mødelokale til 50 personer og et kontor i møllen samt 4 boliger i møllerboligen og vognporten.

Placeret i udkanten af den tidligere kongelige Dyrehave på byens højeste sted er møllen fra 1858 blevet ét af byens vartegn. Møllen med magasin, garager, stuehus samt have står utroligt velbevaret som ét samlet kulturmiljø, der fortæller historien om en livsvigtig industri og dens bygninger. Realdania By & Byg erhvervede Dyrehave Mølle i 2018 for at bevare en bygningstype, der i dag er overflødig, men som engang prægede hver en by og egn. Det er forventningen, at Kongens Fadebur flytter ind i møllen og det tilhørende pakhus.

Området i Kommuneplan 2017 er udlagt som boligområde. Den planlagte brug af møllen og dens tilbygning til offentlige formål nærmere bestemt kulturelle institutioner samt kontor og erhverv gør, at der er udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 21.

Ændringer i forhold til forslaget

Før den offentlige høring modtog Nyborg Kommune beboerforslag til det forestående arbejde med lokalplanen. Disse forslag vedrørende parkering, sikker krydsning for fodgængere over Dyrehavevej samt afskærmning mod naboejendommen blev indarbejdet i lokalplanen og i den fremtidige planlægning i området nær Dyrehave Mølle.

I høringsfasen er der indkommet en kommentar fra Miljøstyrelsen vedrørende vurdering af,  om lokalplanen kan ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter i lokalplanens område. Gamle bygninger og træer i lokalplanens område bevares, så der vurderes ikke at være påvirkning. Bygherre har ikke fundet spor efter flagermus i vognporten, hvor der foretages indgreb.

Sidst opdateret 13. oktober 2020