Forlængelse af offentlighedsperiode for lokalplan nr. 303

Teknik- og Miljøudvalget har 19. oktober besluttet at forlænge den offentlige høring af forslag til lokalplan nr. 303, Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg indtil 1. februar 2021.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 31. august 2020 på vegne af Byrådet forslag til lokalplan nr. 303 og forslag til offentlig fremlæggelse.
 
Forslag til lokalplan nr. 303 - Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg - er udarbejdet med henblik på at sikre og tydeliggøre Nyborg Voldanlæg nord og vest for Nyborg Slot, så en ødelæggelse af det fredede fortidsminde forhindres, og vigtig kulturarv ikke går tabt.

Se forslag til lokalplan nr. 303 - Kolonihaver og Havehuse på Nyborg Voldanlæg her

Lokalplanen skal ses i sammenhæng med den vision for kulturarven, der er i Nyborg Kommune om at genskabe forståelsen af Nyborg Slot og by som Danmarks middelalderlige hovedstad og i forbindelse hermed gøre Nyborg til en værdig kandidat til UNESCO’s verdensarvsliste. I dette arbejde, som foregår i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, spiller Nyborgs fæstning og voldanlæg en stor og central rolle.

Lokalplanens formål er at sikre voldanlæggets fortsatte beståen og regulerer samtidig de fysiske rammer for kolonihaverne i områderne Grejsdalen og Glacisstien i Haveforeningen Grejsdalen samt Nyborg Sportsfiskerforening på Glacisstien, Nyborg Bybefæstning. Området er ejet af Nyborg Kommune og udlejes til Haveforeningen Grejsdalen og Nyborg Sportsfiskerforening. 

Lokalplanen sætter rammerne for voldanlæggets genopretning samt bebyggelsens omfang, friarealer, fællesarealer, adgangsforhold, parkering, beplantning med videre med henblik på at forenkle regler og retningslinjer for kolonihaverne og sportsfiskerforeningen fremadrettet. Kolonihaver med mindre huse og plads til dyrkning af grøntsager og ophold samt anden bebyggelse fastholdes på en stor del af lokalplanens område med respekt for det fredede fortidsminde herunder volden, voldens brinker og voldgraven. 

Nyborgs gamle voldanlæg stammer oprindeligt fra 1200-tallet, og igennem århundreder er det blevet udbygget indtil det i 1700-tallet fik sit største udstrækning. Voldanlæg og voldgrav omfattede store arealer og strakte sig om hele byen og var intakte helt op til slutningen af 1800-tallet, da fæstningen blev nedlagt. I dag er voldarealerne velbevarede særligt nord for slottet, mens voldgraven, inklusive vandsystem, stadig er i funktion i stort set hele sin oprindelige udstrækning. 

Lige siden byen husede fæstningens garnison har dele af voldanlægget været anvendt som kolonihaver. Kolonihaverne har gennem tiden udviklet sig fra at være rene jordlodder til også at rumme huse, drivhuse med mere, så enkelte af dem i højere grad fremstår som sommerhusparceller. Gennem tiden er der også uden tilladelse foretaget en del jordarbejder og terrænreguleringer på det fredede fortidsminde, og flere steder er der også opført broer ud i voldgraven, så volden flere steder fremstår ødelagt og terrasseret i forhold til sit historiske udseende. Dette vil søges lovliggjort ved tilbageførsel til oprindelig tilstand jævnfør Museumsloven § 29.

Høring af planforslag

Planforslaget er offentliggjort her på hjemmesiden fra 8. september – 1. februar 2021.
 
Såfremt du har spørgsmål til planforslaget eller miljørapporten, kan du kontakte os på e-mail: peh@nyborg.dk eller på tlf. 6333 7944.
 
Indsigelser, kommentarer og ændringsforslag kan sendes til Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg eller teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk og skal være kommunen i hænde senest 1. februar 2021.

Miljøvurdering af planerne

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 303 vil der blive udarbejdet en miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Forslaget til miljøvurdering vil blive bekendtgjort og komme i offentlig høring, når den er blevet udarbejdet. Herefter vil der være mulighed for at komme med kommentarer til denne. 

Tidsfrist herfor vil blive offentliggjort senere.

Retsvirkninger

Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter lov om planlægning, § 17, et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. 
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst et år. 

Sidst opdateret 31. oktober 2020