Afgørelse om ikke VVM pligt og godkendelse af skovrejsning ved Nyborgvej 37, 5540 Ullerslev

Nyborg Kommune har meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt og godkendelse af plantning af 2,65 ha skov på matr. 4c Korkendrup By, Aunslev beliggende Nyborgvej 37, 5540 Ullerslev idet skovrejsningen vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

VVM-screeningen er foretaget i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Skovrejsning er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d om nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.   

Afgørelsen er truffet i medfør af § 21 i planloven og godkendelsen meddeles efter §§8 og 9 i bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur.

Afgørelsen og godkendelsen udelukker ikke, at der skal søges tilladelse eller foretages anmeldelse efter andre regler.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering her på Nyborg Kommunes hjemmeside 15. september til 13. oktober 2020.

Kopi af afgørelsen og afgørelsens forudsætninger (kortbilag) kan ses på de nedenstående links.

Ansøgning og anmeldelse om skovrejsning 

VVM ansøgning

Kortbilag

VVM screeningskema

Afgørelse om ikke VVM pligt og godkendelse af skovrejsning

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentlig bekendtgjort.

Klageberettiget er i henhold til planlovens § 59 miljøministeren og enhver med en retlig interesse i sagens udfald samt en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nyborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Nyborg Kommune. Hvis Nyborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Nyborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nyborg Kommune. Nyborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk

Sidst opdateret 15. september 2020