Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 318 og kommuneplantillæg nr. 22

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 318 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59, Nyborg inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 25. august 2020 vedtaget lokalplan nr. 318 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59, Nyborg inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 1. september 2020.

Planerne kan ses her:

Se lokalplan nr. 318 her

Se kommuneplantillæg nr. 22 her

Planernes indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en huludfyldning med seks boliger (ca. 210 m2) på ejendommen Knudshovedvej 57-59 i Nyborg. Ejendommen rummer i forvejen seks etageboliger i en etageejendom fra slutningen af det 19. århundrede. Nybyggeriets omfang begrænses til to etager og maksimalt 8,5 m i højden.

Lokalplanen skal sikre, at boligerne indpasses på grunden på en sådan måde, at alle beboere fortsat har adgang til fri- og opholdsarealer, parkeringspladser mv., og sådan, at den nye bebyggelse indpasses fornuftigt i det eksisterende byområde. Slutteligt skal planen sikre, at naboer ikke påvirkes i væsentlig grad af den nye bygning.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at give mulighed for boligbyggeriet på Knudshovedvej 57-59 i Nyborg. Kommuneplantillægget ændrer bestemmelserne for rammeområde 1.B.11, hvor det specificeres, at der gælder en maksimal bygningshøjde på 10 m og et maksimalt etageantal på 2½ for etageboligbyggeri i hele rammeområdet. Dette harmonerer med bestemmelserne i den gældende lokalplan for området, Lokalplan nr. 87 for Knudshovedvejskvarteret (1996). Derudover opstilles en konkret arealramme for boligbyggeri på matr. nr. 8b Nyborg Bygrunde (lokalplanområdet, Knudshovedvej 57-59) på 927 m2, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 125.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget fem høringssvar. Lokalplanen er som følge af høringssvarene ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Følgende ændringer i forhold til høringsversionen er indarbejdet i den vedtagne lokalplan:

  • Til § 8 stk. 2 tilføjes nyt punkt: ”- Østvendte vinduer må kun etableres med matteret glas, hvis krav til lysindfald i boliger tillader dette.”
  • Til § 8 stk. 5 tilføjes følgende passus: …”Østvendte altangange må imidlertid etableres med værn i matteret glas.”

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her 

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i lovbek. nr. 287 af 16/04/2018  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 01. september 2020