Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 311

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 311 for et sommerhusområde ved Drejet (nord).

Byrådet har 23.marts 2021 vedtaget lokalplan nr. 311 for et sommerhusområde ved Drejet (nord). Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på hjemmesiden 7. april 2021.

Planen kan ses her:

Se lokalplan nr. 311 her

Planens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at:

  1. fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse,
  2. sikre offentlig adgang til strandarealerne,
  3. sikre områdets karakter som sommerhusområde, ved at sikre den forskelligartede arkitektur og integrationen i kystlandskabet samt ved at modvirke spredt bebyggelse.

Lokalplanen indskærper at der maksimalt kan etableres én sommerbolig per parcel, hvilket også betyder, at der ikke må etableres annekser i området. Der lempes på bestemmelser om max bygning højde, der hæves fra 4,5 til 5 meter.

Stier i området sikres, således at der fremadrettet også vil være offentlig adgang til strandarealerne. Lokalplanerne indeholder slutteligt bestemmelser der sikre områdets præg af sommerhusområde, ved at sikre mulighed for et varieret arkitektonisk udtryk.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 1 indsigelse. Planen er derfor ændret i forhold til det forslag , der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • På side 11 præciseres at de 2 offentlige stier, kan ses på kortbilag 2.
  • I § 12.1  indskrives grundejerforeningen for Musvågevej.
  • Der tilføjes § 5.4 Redningskøretøjer skal kunne passere ad stiadgangen til stranden.
  • Kortbilag 3 tilrettes til kun at angive de samme bevaringsværdige bygninger som angivet på side 34 og 35.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40. 

Sidst opdateret 07. april 2021