Kommuneplantillæg nr. 11.1 er vedtaget

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 11.1 til Kommuneplan 2017 – Grønt Danmarkskort – Nyborg Kommune.

Byrådet har 27. april 2021 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11.1 til Kommuneplan 2017 – Grønt Danmarkskort – Nyborg Kommune endeligt. Planforslaget har været i offentlig høring fra 10. marts til 11. maj 2020. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 5. maj 2021.

Planen kan ses her:

Kommuneplantillæg nr. 11.1

Planens indhold

Nyborg Kommune har ligesom de øvrige kommuner i Danmark bidraget til et såkaldt Grønt Danmarkskort efter Statens anvisninger. De såkaldte Naturråd afleverede 19. september 2018 deres anbefalinger til arbejdet med Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal vise det samlede naturnetværk i Danmark, og bliver dermed en masterplan for de fynske kommuners sammenhængende naturudpegninger. Dette tillæg har til formål at indarbejde Grønt Danmarkskort for Nyborg Kommune i Kommuneplan 2017.

Grønt Danmarkskort og de tilhørende naturudpegninger i kommuneplanen har ikke nogen direkte retsvirkning for lodsejere eller borgerne generelt. Naturprojekter inden for Grønt Danmarkskort realiseres kun via frivillige aftaler. 

På baggrund af Grønt Danmarkskort revideres dele af naturbeskyttelsesafsnittet i kommuneplanen. Redigeringen omfatter rammerne for økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder. Temaet naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser er desuden tilføjet med tilhørende retningslinjer. De nævnte områder danner grundlag for Grønt Danmarkskort og er blevet kvalificeret og redigeret i forbindelse med udarbejdelsen. Nyborg Kommune ønsker dermed at grundlaget for Grønt Danmarkskort og kommuneplanens naturbeskyttelsesafsnit stemmer overens. Ved revideringen tilføjes desuden et afsnit om Grønt Danmarkskort med tilhørende mål og retningslinjer.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 19 høringssvar. Planen er på baggrund af høringssvarene ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Et areal på 0,7 ha ved Ullerslev udtages af udpegningen til økologisk forbindelse og dermed også Grønt Danmarkskort på baggrund af høringssvar fra ejer. Da arealet er privat have, der ikke forbinder andre områder og ikke har naturværdi i sig selv, vurderes det, at arealet kan udtages af udpegningen. Se kort nedenfor.
  • Et areal på 2,3 ha syd for Hindemae Gods er udtaget af udpegningen til økologisk forbindelse og dermed også Grønt Danmarkskort på baggrund af en fornyet vurdering af arealet efter høringsperioden. Arealet vurderes at kunne udtages, da det udelukkende forbinder mindre naturarealer, der generelt ikke er lagt til grund ved udpegningen af økologiske forbindelser i resten af kommunen. Se kort nedenfor.
  • Kommuneplantillæggets redegørelse vedr. Grønt Danmarkskorts retsvirkninger er uddybet.

Kort over ændret udpegning - overblikskort

Kort over ændret udpegning - Ullerslev

Kort over ændret udpegning – Nyborg V

Høringssvar til planforslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 19 høringssvar, heraf 13 fra borgere, tre fra foreninger og tre fra andre myndigheder. Syv af høringssvarene fra borgere er indsendt af advokat for én lodsejer.

Høringsvarerne berører flere forskellige emner, herunder spørgsmål vedrørende Grønt Danmarkskorts retsvirkning samt ønsker om, at konkrete arealer udtages fra udpegningerne. Der er udarbejdet en oversigt over de indkomne høringssvars indhold. Du kan tilgå hvidbogen nedenfor.

Nyborg Kommune har samlet kommunens bemærkninger til høringssvarene i et høringsnotat. Bemærkningerne omhandler de emner, som høringssvarene berører. Du kan tilgå høringsnotatet nedenfor.

Se hvidbog her

Se høringsnotatet her

Grønt Danmarkskorts betydning for borgeren

Grønt Danmarkskort og de tilhørende naturudpegninger i kommuneplanen har ikke nogen direkte retsvirkning for lodsejere eller borgerne generelt. Naturprojekter inden for Grønt Danmarkskort realiseres kun via frivillige aftaler. 

Mål, retningslinjer og udpegninger i en kommuneplan er nemlig kun bindende for Byrådet (kommunen). Det betyder også, at realiseringen af for eksempel naturprojekter på privat ejendom beror på samarbejde og frivillige projekter. Kommuneplanen medfører ligesom anden planlægning ikke handlepligt. Helt konkret betyder det, at f.eks. en udpegning af områder til Grønt Danmarkskort ikke i sig selv vil kunne få nogen betydning og eksisterende lovlig anvendelse vil kunne fortsætte uanset udpegninger i kommuneplanen.

Retningslinjerne for Grønt Danmarkskort er bindende for den kommunale planlægning og udgør et grundlag for kommunens administration af anden lovgivning indenfor de pågældende sektorer, navnlig natur-, miljø-, bygge-, vej-, og husdyrbruglovgivningen. Retningslinjerne og udpegningen ændrer dermed ikke på forholdene for eksisterende anvendelse, men vil fremadrettet kunne have betydning for nye anlæg og aktiviteter, som administreres gennem de nævnte lovgivninger. Her vil hensynet til f.eks. en udpegning til Grønt Danmarkskort indgå i kommunens vurdering af udfaldet af en ansøgning – særligt i det omfang, der er tale om eksisterende natur, som i forvejen er  underlagt naturbeskyttelse.

Retningslinjerne og udpegningerne giver ikke kommunen mulighed for at gennemtvinge naturpleje på privatejede arealer. Arbejdet med f.eks. naturpleje, vil efter vedtagelsen af Grønt Danmarkskort, og med udgangspunkt i det vedtagne, kunne igangsættes via frivillige aftaler, som det også er tilfældet med den gældende planlægning.

Udpegningerne tjener det formål at gøre opmærksom på iboende værdier og potentialer i det åbne land, som i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet skal indgå i kommunens afvejning af forskellige interesser i forbindelse med kommunes administration efter planloven og anden sektorlovgivning.

Retsvirkninger

Kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Sidst opdateret 05. maj 2021