Lokalplan nr. 279 og kommuneplantillæg nr. 23 er vedtaget

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 279 for Bypark ved Færgevej i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 27. april 2021 vedtaget lokalplan nr. 279 for Bypark ved Færgevej i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017 endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort her på kommunens hjemmeside 12. maj 2021.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 279

Kommuneplantillæg nr. 23

Planernes indhold

Formålet med planerne er at muliggøre en bypark og rekreative arealer i forlængelse af Færgevej og Holmens Boulevard. 

Planerne skal understøtte Nyborg kommunes ønske om en grøn og kulturhistorisk forbindelse fra bymidten og ud til de gamle færgearealer på Yderpiererne. Herudover skal planerne give mulighed for at etablere en bypark – et lokalt samlingspunkt for de omkringliggende boligkvarterer. 

Planerne tager udgangspunkt i et skitseprojekt udarbejdet af URBAN LAB for Nyborg Kommune og med input fra interessenter og beboere i området. Skitseprojektet består af to hovedområder: Byparken tættest på Nyborg Destilleri og området på pieren mod øst. Områderne ønskes forbundet med en offentlig tilgængelig promenade. 

Kommuneplantillæg nr. 23 omfatter hele projektområdet (bypark, pier og promenade) og udlægger en ramme for hele området til rekreative formål. Lokalplan nr. 279 omfatter alene byparken. 

Lokalplanen skal være med til at sikre, at der kan indrettes en grøn park med rekreative rum, der indbyder til ophold, leg og bevægelse. Parken skal via inventar, materialer og indretning være med til at formidle områdets tidligere anvendelse som færgehavn og endelig skal parken i sin vegetation understøtte og videreføre den flora, der eksisterer på pierområdet i dag med henblik på at binde naturen i området sammen og styrke biodiversiteten.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget 9 indsigelser. Planerne er derfor ændret i forhold til det forslag, som har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Lokalplanens redegørelse og bestemmelser suppleres med mulighed for bade-bro/ponton, sauna, toilet- og omklædningsfaciliteter.
  • Lokalplanens redegørelse og bestemmelser om ”beplantning” præciseres, så der i stedet for blot ”træer” tilføjes ”små til mellemstore træer”.
  • Lokalplanen og kommuneplantillæggets afsnit om risikovirksomheder uddybes vedrørende risikomyndigheder og deres høringssvar.
  • Lokalplanens redegørelse – afsnit om ”baggrund og formål” suppleres med foto fra området og beskrivende billedtekst, der oplyser om den nuværende stiforbindelse og områdets rekreative brug.
  • I lokalplanens redegørelse – afsnit om ”planens indhold”, fjernes ordet ”privat” i forhold til stranden ved Sølyst.
  • Lokalplanens redegørelse – afsnit om ”Vej og trafik” tilpasses i forhold til beskrivel-se af Holmens Boulevard.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

 

Sidst opdateret 12. maj 2021