Lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 er vedtaget

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017.

Byrådet har 27. april 2021 vedtaget lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 for et nyt boligområde ved Kertemindevej i Ullerslev - 'Højgårdsløkken' - endeligt. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 5. maj 2021.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 319

Kommuneplantillæg nr. 27

Planernes indhold

Lokalplanen udlægger ny byzone og fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser for den østlige halvdel af byudviklingsområdet ved Kertemindevej ved Ullerslev, som planlagt ved rammeområde 2.B.9 i Kommuneplan 2017. Planområdet er ca. 15 hektar stort, hvoraf 10 hektar udlægges til byudvikling og 5 hektar til rekreativt naturområde. I naturområdet muliggøres skovrejsning og andre mere åbne naturtyper i tilknytning til nuværende naturkorridor, der forløber nord om byudviklingsområdet.

Lokalplanen muliggør udstykning af ca. 13 parcelhusgrunde af en rummelighed på forventeligt ca. 50 parceller (grundstørrelse 850-1000 m2) i lokalplanområdet og ni tæt-lav boliger (grundstørrelse ca. 365 m2). Planen giver mulighed for boliger i op til to etager, dog kun 1,5 etage nærmest det eksisterende boligområde ved Højvænget. Der gives en stor fleksibilitet i boligernes fremtræden med et fokus på sunde og bæredygtige materialer. Et gennemgående princip i udstykningen er, at boliger skal placeres med en facade eller gavl i bræmmen mellem 4,5 og 6 meter fra boligvejskel. Denne bestemmelse skal sikre, at der langs boligvængerne skabes en bebyggelseskant langs vejen, der skaber en menneskelig skala på vejene, der gør området hyggeligt og attraktivt.

Kommuneplantillægget muliggør, at en grund tidligere benyttet til institutionsformål (Højvangen) omdannes til tæt-lav boliger. Det sker ved at erstatte en del af gældende rammeområde 2.O.6 med en ny boligramme, 2.B.11.

Planerne indarbejder en række miljøhensyn. Særligt lægges der vægt på en beskyttelse af grundvandsressourcen i områder både ved at modvirke, at miljøfremmede stoffer nedsives og ved at muliggøre en fortsat stor nedsivning af regnvand. Derudover skærmes området ved beplantningsbælter og der sikres, at nye boliger ikke kan blive støjbelastede.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har vi modtaget seks høringssvar. Planerne er derfor ændret i forhold til de forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

  • Lokalplanens byggeretsgivende bestemmelser begrænses til en mindre første etape af den i helhedsplanen skitserede byudvikling (ca. 13 parceller på matr. nr. 14a). Den resterende del af området til byudvikling kan derfor ikke udstykkes eller bebygges på baggrund af lokalplanen, men kræver en mere detaljeret lokalplanlægning.
  • Der er foretaget mindre kosmetiske rettelser/opdateringer i lokalplanens redegørelse og billedmateriale.
  • Afsnittet om museumsloven i lokalplanens redegørelse er opdateret med Østfyns Museers oplysninger om fund i området.
  • Afsnittet om international naturbeskyttelse i kommuneplantillæggets redegørelse er opdateret med en præcisering af, at bilag IV arter ikke bliver påvirket af planlægningen, på baggrund af Miljøstyrelsens henvendelse.
  • Der er indsat en note til § 14 i lokalplanens, der præciserer en grundejerforenings forpligtigelser.
  • § 5, stk. 7 i lokalplanen er ændret, så asfalt tillades som belægningsmateriale på stier, dog ikke inden for delområde V.
  • § 9, stk. 4 i lokalplanen er præciseret, så bestemmelsen om glans ikke omfatter solcelle-anlæg.
  • § 9, stk. 7 i lokalplanen er lempet, så der må opsættes op til to skilte pr. ejendom, dog max. ét pr. virksomhed.
  • § 12, stk. 2 i lokalplanen er ændret, så planen ikke stiller krav om typen af støjafskærmning.

Miljøvurdering

Nyborg Kommune vurderer, at planen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, da det er en plan, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser, og at det ikke kan udelukkes, at planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er på den baggrund truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne. Nyborg Kommune har foretaget en afgrænsning af indholdet af miljørapporten. I forbindelse med afgrænsningen er det vurderet, at der kan være en væsentlig påvirkning inden for miljøfaktorerne Befolkningen og menneskers sundhed (vejtrafikstøj), Vand (grundvand) og Landskaber (landskaber og diger).

En beskrivelse af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger af planen er præsenteret i miljørapporten, der har været offentliggjort sammen med planforslagene i høringsperioden.

Efter høringsperioden er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der beskriver hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og hvordan der eventuelt vil ske overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen.

Det vurderes samlet, at indholdet i den fremlagte miljørapport stadig er retvisende i forhold til de reviderede planforslag.

Se miljørapporten her

Se den sammenfattende redegørelse her

Se den supplerende vurdering her

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020  (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokal-planforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 05. maj 2021