Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 316 og kommuneplantillæg nr. 24

Offentlig bekendtgørelse af lokalplan nr. 316 - boliger og parkstrøg langs Banegårdsalléen og kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017

Byrådet har 23. februar 2021 endeligt vedtaget lokalplan nr. 316 for boliger og parkstrøg langs Banegårdsalléen i Nyborg og kommuneplantillæg nr. 24 til kommuneplan 2017. Den endelige vedtagelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside 3. marts 2021.

Planerne kan ses her:

Lokalplan nr. 316

Kommuneplantillæg nr. 24

Planernes indhold

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har til formål at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til henholdsvis boligformål, rekreativt område, parkering og mindre serviceerhverv.

Lokalplanen muliggør et boligbyggeri langs Banegårdsalléen, der samler byggemuligheden på den ene side af vejen mod Svanedammen/Cirkuspladsen. Lokalplanen skal sikre karrélignende bebyggelse, forstået som bebyggelse på minimum tre sider af en boligblok rundt om et gårdrum med mulighed for enkelte gennembrud i bebyggelsen. Bebyggelsen skal have variation i etager og facadeudtryk, der bidrager til at skabe et attraktivt byrum langs Banegårdsalléen. Lokalplanen sikrer et sammenhængende arkitektonisk udtryk for bebyggelsen gennem materialevalg, form, struktur og skala i respekt for den historiske bykerne og tilknytningen til det moderne stationsområde. Lokalplanen sikrer desuden at bebyggelsen klimasikres.

Lokalplanen muliggør en grøn forbindelse i form af et parkstrøg fra stationen mod Lille Svanedam, der skal knytte sig på voldanlægget og Nyborg by. Parkstrøget må etableres med fokus på hjemmehørende arter og robust beplantning.

Ændringer i forhold til forslaget

I forbindelse med høringsperioden har Teknik- og Miljøafdelingen modtaget 6 indsigelser. Planerne er derfor ændret i forhold til det forslag, der har været fremlagt i høringsperioden. Ændringerne omfatter:

 • Præcisering af lokalplanens § 5. stk. 9 om beplantning langs boligvejene med det formål, at tydeliggøre at beplantning ikke må have indflydelse på oversigtsforholdene.
 • Afledt af lokalplanens § 5 stk. 9 en tilføjelse af bestemmelse § 5 stk. 14 sådan at kravet om oversigtsforhold også gælder i lokalplanens parkeringsareal, delområde 2.
 • Rettelse af sproglig fejl i lokalplanens § 6 stk. 1 om parkering.
 • Tilføjelse af bestemmelse til lokalplanens § 6 stk. 5 om muligheden for at etablere/bibeholde 30 landskabelige parkeringspladser, der passer ind i et parklignende udtryk ved de eksisterende parkeringspladser ved Birkhovedskolen/Svanedamsgade inden for lokalplanområdet.
 • Tilføjelse til lokalplanens § 9 stk. 2 om mulighed for fladt tag sammen med den nuværende mulighed for ensidig taghældning for at imødekomme variation i det arkitektoniske udtryk.
 • Tilføjelse til lokalplanens §9 stk. 3 om mulighed for taghældning på minimum 30 grader på bebyggelse der vender mod stationen. På de resterende fastholdes en minimum taghældning på 40 grader. Formålet er at skabe rammerne for variation i det arkitektoniske udtryk.
 • Præcisering af lokalplanens §9 stk. 5 om bebyggelsens facader og gavle og tilføjelse af mulighed for op til 20 pct. pudset mur eller zink, i overensstemmelse med de i lokalplanen anvendte visualiseringer, og som understøtte ønsket om variation.
 • Omformulering af lokalplanens § 9 stk. 6 om tegl i samme jordfarvenuance for at undgå modstridende betydning i § 9 stk. 8 om variation.
 • Omformulering der præciserer lokalplanens § 9 stk. 7 om variation og et skift i murværkets udtryk mellem stueetagen og resten af bygningernes facadeudtryk.
 • Præcisering af lokalplanens § 9 stk. 13 om mulighederne for henholdsvis altangange, udvendige trapper og opgange.
 • Tilføjelse af mulighed for metal balustre på altangange til lokalplanens §9 stk.16 for at skabe mulighed for sammenhæng i materialevalg.
 • Præcisering af lokalplanens § 9 stk. 17 om placeringer af altaner samt specifikation af muligheden for franske altaner.
 • Præcisering af lokalplanens § 9 stk. 18  som specificerer at konstruktioner ikke må være synlige.
 • Tilføjelse til lokalplanen af bestemmelsen § 9 stk. 19 om med rammer for tagterrasser.
 • Mindre sproglig præcisering af lokalplanens § 10 stk. 2 om beplantning langs Banegårdssalléen ved stuelejlighederne.
 • Mindre ændring af minimum fri- og opholdsarealer, i lokalplanens § 10 stk. 3, for det enkelte byggefelt for at give større fleksibilitet i etableringen af større sammenhængende udearealer. Det samlede minimum for fri- og opholdsarealer på tværs af de tre byggefelter fastholdes.
 • Ændring af lokalplanens intention om plantning af løvtræer, i § 10 stk. 5 og 7 for hver 5. parkeringsplads, med udvidelse mulighed for placering i hele byggefeltet og ikke kun på parkeringsarealerne.
 • Som følge af tilføjelsen af bestemmelse § 6 stk. 5 i lokalplanen om mulighed for landskabelig parkering for at imødekomme parkeringsbehovet i området, følger der en mindre tilføjelse til kommuneplanrammen om at området mod Svanedamsgade kan rumme landskabelig parkering. Rammens primære formål er at give mulighed for et nyt parkområde. Parkeringsmuligheder i nærhed til parkområdet er med til at understøtte adgang til området for borgerne.

Klagevejledning

Du kan have mulighed for at indgive klage over vedtagelsen af planerne.

Se klagevejledning her

Retsvirkninger

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget iht. § 27 i LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (planloven).

Planlovens § 27: ”Efter udløbet af fristen efter § 24, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt, jf. dog § 3, stk. 5, og §§ 28, 29, 29 a og 29 b. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod et lokalplanforslag, kan vedtagelsen af lokalplanen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen”.

I henhold til planlovens § 18 må der ikke, når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan efter § 30, retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation meddeles efter reglerne i §§ 5 u, 19 eller 40.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for ejere og brugere af ejendomme. Byrådet kan dog efter planlovens § 12 udstede forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgebestemmelserne (stk. 2) og forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne (stk. 3).

Kommuneplantillæggets retsvirkninger træder i kraft ved byrådets endelige vedtagelse. Forbudskompetencen efter § 12 træder dog først i kraft ved kommuneplantillæggets offentlige bekendtgørelse. 

Sidst opdateret 03. marts 2021