Høring vedr. politik for grøn omstilling

Fra 5. maj til 2.august er forslag til politik for grøn omstilling i høring.

Det er i alt 12 uger, hvor du har mulighed for at komme med kommentarer til planen. For tiden er det desværre ikke forsvarligt at arrangere borgermøder, så i Nyborg Kommune har vi valgt at høringen til politikken for grøn omstilling skal være længere end normalt for at imødekomme, at det tager tid at sætte sig ind i emnet.

Nyborg Kommune opfordrer alle med interesse for og viden om bæredygtighed og grøn omstilling til at deltage i høringen, og sende høringssvar til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Du kan læse forslaget til politik for grøn omstilling i Nyborg Kommune her

Baggrund for politikken

Politikken er udarbejdet af Udvalget for Grøn Omstilling , der i løbet af 2019 har fokuseret på at integrere FN’s verdensmål i arbejdet med grøn omstilling. Startskuddet for indholdet af politikken blev sat på to temadage 1. og 2. april 2019, hvor udvalget har arbejdet i dybden med verdensmålene med sparring fra fagmedarbejdere fra Teknik- og miljøafdelingen. Siden er indholdet løbende blevet bearbejdet i Udvalget for grøn omstilling i tæt faglig sparring med Teknik- og Miljøafdelingen.

Politikkens indhold

Politikken bygger på FN’s verdensmål og sætter målsætninger for Nyborg Kommunes arbejde med grøn omstilling de kommende år gennem et fokus på 8 verdensmål. I alt er der 47 målsætninger fordelt på de 8 verdensmål. For hver af disse målsætninger er en forklarende tekst, der beskriver de mulige indsatser, som Nyborg Kommune vil arbejde med de næste 6 år.

Politikken indeholder målsætninger om at; 

  • understøtte partnerskaber, samarbejde og dialog om grøn omstilling med borgere, virksomheder og andre institutioner,
  • styrke arbejdet med at sikre rent vand gennem grundvandsbeskyttelse og spildevandshåndtering,
  • arbejde for at nedbringe CO2-udledningen og udvikle den bæredygtige energiforsyning,
  • arbejde for at skabe bæredygtige byer gennem et fokus på bæredygtige boliger, byrum, transportformer, byggematerialer og kulturarv,
  • styrke den cirkulære økonomi, tiltrække cirkulære virksomheder og nye symbiosesamarbejder, styrke fjernvarmeforsyning på overskudsvarme samt sætte fokus på bæredygtigt kommunalt indkøb herunder særligt plastik og borgerdialog om det private forbrug,
  • styrke klimaindsatsen gennem fokus på lokal afledning af regnvand, nye vådområder, skovrejsning, klimafællesskaber samt kortlægning og formidling af havstigninger og stormflodshændelser,
  • arbejde for at sikre et bæredygtig hav- og vandmiljø gennem et fokus på at genskabe stenrev, styrke biodiversiteten, håndtere spildevand, styrke formidling og oplysning for borgerne,
  • arbejde for bæredygtige natur- og kulturmiljøer gennem et fokus på sammenhængende natur og stier, biodiversitet, formidling, skovrejsning og bytræer samt undgå pesticider og sprøjtegift. 

Hvad sker der fremover

Politikken er nu i høring frem til 2.august 2020. Efter høringen bearbejdes alle høringssvar af Teknik- og Miljøafdelingen. Derefter skal en revideret politik for grøn omstilling endeligt vedtages i Byrådet. Det forventes at politikken kan sendes til vedtagelse i Byrådet 15. september 2020. Politikken skal efter endelig vedtagelse udmønte sig i konkrete handleplaner for de enkelte områder, som politikken sætter målsætninger for. Derfor stopper dialogen heller ikke med denne politik. Nyborg Kommune vil blive ved med at opfordre til dialog om den grønne omstilling sammen med borgere, foreninger og virksomheder, og finde fælles løsninger for en fælles fremtid.

Sidst opdateret 04. maj 2020