Teknik- og Miljøafdelingen

Vicekommunaldirektør Søren Møllegård
Vicekommunaldirektør
Søren Møllegård

Adresse:
Nørrevoldgade 9
5800 Nyborg

Tlf. 6333 7000
Mail: teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk

Hotline for digital selvbetjening 6333 8000
Har du spørgsmål eller brug for hjælp til en digital selvbetjeningsløsning, så kan du ringe til os mandag-fredag på tlf. 6333 8000, hvor borgerservicemedarbejdere sidder klar til at hjælpe dig.

Vicekommunaldirektør og teknik- og miljøchef Søren Møllegård
Tlf. 6333 7102, mail: smh@nyborg.dk  

Åbningstider:
Mandag-tirsdag kl. 10.00-15.00
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10.00-16.30
Fredag kl. 10.00-13.00

Telefontider:
Mandag-onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-16.30
Fredag kl. 9.00-13.00

Teknik- og Miljøafdelingen består af 5 grupper

Erhverv og Vækst

Erhvervschef Babak Djarahi, tlf. 6333 8095, mail: bdj@nyborg.dk

Tilbyder service, vejledning og sparring i alle aspekter, både for etablerede virksomheder og for iværksættere.

Få flere oplysninger på erhvervogvaekst.nyborg.dk

Plan og Byg

Gruppeleder Charlotte Markvardsen, tlf. 6333 7927, mail: cma@nyborg.dk

 • Kommune-, lokal-, og sektorplanlægning 
 • Vindmølleplanlægning 
 • Bygningsbevaring og byfornyelse 
 • Udviklingsprojekter
 • Slotsprojekt
 • Detailhandel m.m.
 • Byggesagsbehandling
 • Landzonetilladelse
 • BBR
 • Boligreguleringsloven  
 • Skimmelsvamp
 • Ejendomsoplysninger
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Salg af byggegrunde
 • Ejendomsskat og udstykningssager
 • Tilsyn med offentligt støttet byggeri
 • Kollektiv trafik

Byg har følgende telefontider:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.00-11.00 - torsdag tillige kl. 14.30-16.30.
Onsdag lukket.

Vej og Ejendom

Gruppeleder Paw A. Degn, tlf. 6333 7949, mobil: 2135 0384, mail: paad@nyborg.dk 

 • Vejmyndighed for kommuneveje og private fællesveje 
 • Anlægsarbejder 
 • Gadelys og trafiksignaler 
 • Trafiksikkerhed 
 • Kørsels- og parkeringstilladelser
 • Udlejning af pladser og arealer 
 • Asfaltarbejder 
 • Adm. af private fællesveje 
 • Anlæg og drift af kommunale ejendomme - herunder energibesparende foranstaltninger 
 • Forpagtninger
 • Vedligeholdelse, bygge- og energiprojekter på kommunale ejendomme
 • Udlejning af kommunale lejligheder
 • Sekretariatsbetjening af Bevillingsnævnet
 • Post, journal, dagsordener og udvalgsbetjening

Natur og Miljø

Gruppeleder Elisabeth Oxenbøll Sørensen, tlf. 6333 6835, mail: elos@nyborg.dk

 • Myndighedsudøvelse på miljøområdet, herunder bl.a. kontakt til Nyborg Forsyning og Service for så vidt angår spildevand, affald og varme 
 • Registrering, tilsyn og dispensationer ifm. beskyttede naturtyper
 • Dispensationer vedrørende beskyttede jorddiger og beskyttelseszoner omkring fortidsminder
 • Myndighed for vandløb 
 • Miljøtilsyn/godkendelser for landbrug 
 • Jord – påbud, tilsyn 
 • Miljøtilsyn/godkendelser for industri 
 • Kort og GIS 
 • Indvindingstilladelser/boringer 
 • Spildevand - påbud og tilladelser 
 • Rottebekæmpelse, myndighed 
 • Drift af vandløb, natur, skov og strand

Drift af Vej, Park og Natur og Nyborg Marina

Drifts- og havnechef Jens Kimer-Jørgensen, tlf. 6333 7150, mobil: 5159 9150, mail: jeki@nyborg.dk, Falstervej 15, 5800 Nyborg.

Vej, Park og Natur – Falstervej 15, 5800 Nyborg
Driftsleder Bettina Fisker, tlf. 6333 7948, mobil: 3016 1411, mail: bof@nyborg.dk

Åbnings- og telefontider:
Tlf. 6333 7079.
Mandag-torsdag kl. 8.30-15.30
Fredag kl. 8.30-13.00

 • Anmeld huller i vejen 
 • Vintertjeneste
 • Fortove 
 • Stier (ikke på Volden) 
 • P-pladser 
 • Vand på veje, (vejafvanding (ikke vandløb) 
 • Affald på vejareal 
 • Strande/badebroer 
 • Offentlige toiletter (toilet ved Lauses grill - Havnefogeden)
 • Tilladelser til råden over vejareal, gravetilladelser, overkørsler, skiltning m.m. 
 • Broer og underføringer 
 • Vejtræer/beplantede hegn 
 • Oversigtsarealer langs veje 
 • Skilte, autoværn og andet vejudstyr 
 • Rabatter 
 • Ukrudtsbekæmpelse på vej, sti og fortov 
 • Bjørneklo langs veje og kommunale vandløb
 • Grøfter 
 • Vandløb
 • Parker og grønne områder 
 • Voldanlægget 
 • Skove 
 • Fortidsminder 
 • Fodboldbaner 
 • Legepladser 
 • Blomsterbede 
 • Kolonihaver

Nyborg Marina, Havnepromenaden 8, 5800 Nyborg
Havnemester Lis Mylenberg, tlf. 6333 7983, mail: lim@nyborg.dk

 • Drift af Nyborg Marina

Få flere oplysninger om Nyborg Marina her

Sidst opdateret 26. januar 2021