Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet for Nyborg Kommune kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejeren og boligorganisationen, når lejemålet er i den almennyttige sektor.

Beboerklagenævnet er et neutralt nævn, som ikke kan råde og vejlede i tvister.

Det er således ikke beboerklagenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere eller omvendt.

Beboerklagenævnet kan kun træffe afgørelse om de spørgsmål, der ifølge loven om leje af almene boliger hører under nævnet. I andre spørgsmål må nævnet henvise lejeren eller udlejeren til at indbringe sagen for boligretten.

Der opkræves et beløb for indbringelse af sager for beboerklagenævnet. Pr. 1. januar 2020 er beløbet 147,- kr. 

Beløbet reguleres hver den 1. januar, jf.  Almenlejelovens § 102. 

Beløbet kan indbetales i Danske Bank på reg. nr. 4366, kontonr. 3216149734. Sammen med indbetalingen bedes det oplyst, at det er en sag til beboerklagenævnet og hvilken adresse sagen vedrører.

Indbringelse af en sag for beboerklagenævne

skal ske digitalt i den gule selvbetjeningsboks her på siden.

Beboerklagenævnet behandler sagerne skriftligt, men nævnet kan tage ud og se på ejendommen.

Når nævnet har behandlet en sag, får begge parter skriftlig meddelelse om afgørelsen.

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden udpeges af amtmanden og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges af byrådet efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen og ejerforeninger i Nyborg Kommune.

Nævnet træder kun i funktion, hvis en lejer eller udlejer indbringer en sag. Nævnet tager aldrig sager op af sig selv.

Beboerklagenævnets adresse

Beboerklagenævnet
Nyborg Kommune
Rådhuset, Torvet 1
5800 Nyborg
E-mail: sekretariatet@nyborg.dk

Klag til beboerklagenævnet

Sidst opdateret 11. februar 2020