Facaderådet

Teknik- og Miljøudvalget vedtog i 2019 at nedsætte et Facaderåd.

Facaderådet er oprettet af Teknik- og Miljøudvalget i  forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan nr. 306 - Nyborg Bykerne og Voldanlæg til vurdering af facadeprojekter i Nyborg Kommune. 

  • Facaderådet skal arbejde for en stadig forbedring af bymiljøet, bydesign, bygnings- og facadeudtryk i udpegede områder i Nyborg by og kommune.
  • Facaderådet skal virke for forskønnelse af byrum og bymiljøet, som rådgivere for Teknik- og Miljøafdelingen/Teknik- og Miljøudvalget, ved udarbejdelsen af plangrundlag og i skilte- og facadesager, der ikke følger bestemmelser og retningslinjer i lokalplaner og administrationsgrundlag.
  • Facaderådet skal vejlede borgere, virksomhedsejere og grundejere om hensigtsmæssig facadeudformning, bydesign, skiltning mv. Facaderådet kan være opsøgende i forhold til kommunen, når der opleves eller er viden om igangsætning af arbejder indenfor rådets virke.
  • Facaderådet skal medvirke til udbredelse og forståelse for arbejdet med at sikre et æstetisk og mere sammenhængende udtryk i byrummene ikke mindst i den historiske bykerne.
  • Geografisk vil Facaderådets virke afgrænses af gældende og nye lokalplanområder, kulturhistoriske vigtige områder, områder der vurderes af stor betydning for borgere og andres indtryk af kommunen for eksempel indfaldsveje.
  • Nyborg Facaderåd skal rådgive Teknik- og Miljøudvalget i byggesager vedrørende bevaringsværdige huse i Nyborg by og andre steder i kommunen.

Facaderådet har afholdt konstituerende møde 11. januar 2021.

Facaderådet følger byrådsperioden.

Dagsordener og referater

Få overblik over dagsordener og referater fra Facaderådet i Politiker Web.

Politiker Web

Facaderådet medlemmer

Nyborg Handel: Ulrik Nielsen (Hans Henrik Kongsmark)

Håndværker/arkitekt: Frank Egetoft (suppleant ikke bestemt)

Foreningen for bygnings- og landskabskultur (By og Land): Ivar Hviid (suppleant Lars Henrik Jacobsen)

Nyborg Lokalhistoriske Arkiv: Peder Gammel (suppleant Jørgen Havshøj)

Nyborg Grundejerforening: Johan Pohlmann (suppleant Niels Pohlmann)

Østfyns Museer: Niels Porsmose (suppleant Ditte Larsen)

To politiske repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget og to suppleanter:
Formand: Martin Huus (suppleant Carsten Kudsk)
Næstformand: Vibeke Ejlertsen (suppleant Albert Pedersen)

Tre repræsentanter fra Teknik- og Miljøafdelingen:
Teknik- og Miljøchef Søren Møllegård (ingen suppleant)
Gruppeleder Charlotte Markvardsen (ingen suppleant)
Peter Holm (sekretær - ingen suppleant)

Sidst opdateret 17. januar 2021