Procedure for valg og udvalgets sammensætning

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer hvoraf de 4 medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer.

Herudover vælger Byrådet for en 4 årig periode følgende antal medlemmer efter indstilling fra foreninger mfl. (foreningsrepræsentanter):

3 medlemmer fra aftenskolerne – udpeges af aftenskolernes paraplyorganisation.

3 medlemmer fra idrætsforeningerne – udpeges af paraplyorganisationen Nyborg Idræts Samvirke.

2 medlemmer fra musikorganisationerne - udpeges af paraplyorganisationen Sammus.

1 medlem fra spejderorganisationerne - udpeges af paraplyorganisationen Samrådet.

1 medlem fra andre/idebetonede foreninger – der afholdes valg som administrationen indbyder til.

1 medlem fra de lokale handicaporganisationer – der afholdes valg som administrationen indbyder til.
Hvis der ingen handicaporganisationer er, eller de ikke ønsker sig repræsenteret, tildeles idrætsforeningerne pladsen.

For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges i prioriteret rækkefølge 2 stedfortrædere.

Ved indstilling skal så vidt muligt indstilles både kvinder og mænd.

Valget inden for andre/idebetonede foreninger og handicapforeninger sker efter følgende regler

  • Administrationen indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes 2 repræsentanter for hver af de i kommunen værende
     a. Andre/idebetonede foreninger
     b. Handicaporganisationer
  • Hver fremmødt medlem har 1 stemme – dog max 2 stemmer pr. forening – hvilket vil  sige, at man skal være til stede på valgmødet for at kunne indstille og stemme
  • For at kunne indstilles eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse,  at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste kalenderår inden  valget har gennemført folkeoplysende virksomhed/modtaget tilskud og/eller fået anvist lokaler. Det er således de foreninger som indsender ansøgning om tilskud og  aflægger regnskab overfor kommunen der har max 2 stemmer. Det vil sige, at  foreninger som modtager tilskud via en anden/overordnet forening ikke har stemmeret.

Valghandling

Administrationen byder velkommen og gennemgår procedure for valget.

Ved valgmødets start indskriver alle deltagere sig på lister med navn og foreningstilknytning indenfor nedenstående valgområder:

  • Andre/idebetonede foreninger
  • Handicaporganisationer

Man kan kun repræsentere/stemme indenfor ét område og områderne opstiller kandidater og foretager valg.

Der bliver udleveret stemmesedler.

Administrationen rådgiver under valget.

 

Sidst opdateret 13. april 2015