Vedtægter

I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 om støtte til Folkeoplysning har Nyborg Byråd valgt at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg.

§ 1

Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til lov om støtte til Folkeoplysning, inden for de økonomiske rammer og de retningslinjer, som fastsættes af Byrådet.

§ 2

Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer.

Stk. 2. 4 medlemmer af Byrådet blandt dets medlemmer.

Stk. 3. 3 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra aftenskoler, oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Det tilstræbes at medlemmerne er bredt repræsenteret fra hele kommunen.

Stk. 4. 3 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra idrætsforeningerne, under det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Det tilstræbes at medlemmerne er bredt repræsenteret fra hele kommunen.

Stk. 5. 2 medlemmer udpeges af Byrådet efter indstilling fra musikorganisationerne - under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 6. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra spejderorganisationerne - under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 7. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra andre/ide-betonede foreninger - under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Stk. 8. 1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicaporganisationer. Hvis der ingen organisationer er, eller de ikke ønsker sig repræsenteret, tildeles idrætsforeningerne under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde pladsen.

Stk. 9. For hvert medlem af Folkeoplysningsudvalget udpeges i prioriteret rækkefølge 2 stedfortrædere.

Stk. 10. En repræsentant fra Skole- og Kulturafdelingen deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.

Stk. 11. Folkeoplysningsudvalget kan tilkalde andre kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

§ 3

Stk. 1. Valg af brugerrepræsentanter (11 medlemmer)
Byrådet indkalder med mindst 14 dages varsel til et møde, hvortil der indbydes 2 repræsentanter hvor hver af de i kommunen værende

  1. Aftenskoler, oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
  2. Idrætsforeninger, hvis virksomhed omfatter det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
  3. Musikorganisationer
  4. Spejderorganisationer
  5. Andre/idebetonede foreninger
  6. Handicaporganisationer

med henblik på valg af 11 medlemmer til Folkeoplysningeudvalget.

Stk. 2. Hvert fremmødt medlem har 1 stemme dog max 2 stemmer pr. forening.

Stk. 3. For at kunne indstilles eller vælges til Folkeoplysningsudvalget er det en betingelse, at den pågældende repræsenterer en forening, som i det seneste kalenderår inden valget har gennemført folkeoplysende virksomhed/modtaget tilskud og /eller fået anvist lokaler.

Stk. 4. Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.

Stk. 5. Opnås der på mødet ikke enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere, vælger Byrådet medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget på grundlag af de på mødet eller senest 7 dage efter dette fremkomne indstillinger. Ved indstilling skal så vidt muligt indstilles både mænd og kvinder.

Stk. 6. Hvis der ikke indstilles medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, vælger Byrådet medlemmerne og stedfortræderne.

Stk. 7. Personer der har bopæl i kommunen har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud) til Folkeoplysningsudvalget. Personer der har været medlem af Folkeoplysningsudvalget i to hele sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg.

Stk. 8. Personer der ikke har bopæl i kommunen, har ret, men ikke pligt til at modtage valg.

Stk. 9. Om fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt gælder de samme bestemmelser, som er fastsat i lov om kommunale valg.

§ 4

Stk. 1. Medlemmerne af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Medlemmerne fortsætter, indtil nyvalg har fundet sted.

§ 5

Stk. 1. Hvis et medlem af Folkeoplysningsudvalget udtræder i løbet af valgperioden eller er inhabil i forhold til en bestemt sag, indtræder stedfortræderen.

Stk. 2. Når et medlem har forfald, kan formanden indkalde stedfortrædere til midlertidigt at tage sæde i udvalget. Har et medlem forfald i mindst 3 måneder, skal stedfortræderen indkaldes.

Stk. 3. Er der ved et medlems udtræden af Folkeoplysningsudvalget inden stedfortræde, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 6

Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte underudvalg.

§ 7

Stk. 1. Folkeoplysningsudvalget vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden (og ved dennes forfald næstformanden) leder Folkeoplysningsudvalgets møder.

§ 8

Stk. 1. Folkeoplysningsudvalgets møder afholdes for lukkede døre.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget afholder møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne fider det fornødent. Der afholdes normalt 1 møde hver måned.

Stk. 3. Formanden bestemmer tid og sted for møderne, og der udarbejdes en årlig mødeplan, som sendes til medlemmerne.

Stk. 4. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 5 dage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før mødet afholdes.

Stk. 5. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

Stk. 6. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen.

Stk. 7. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne.

Stk. 8. Medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt udvalgets udtalelser og beslutninger.

Stk. 9. Protokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

§ 9

Stk. 1. Folkeolysningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmer er til stede.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er det formandens stemme (ved formandens forfald næstformandens) udslagsgivende.

§ 10

Stk. 1. Udgifterne ved Folkeoplysningsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen, der stiller sekretariatsbistand til rådighed.

Stk. 2. Til formanden for Folkeoplysningsudvalget ydes et vederlag på 5% af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. For deltagelse i møder i Folkeoplysningsudvalget ydes der medlemmerne diæter m.v. i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse, jf. Folkeoplysningsloven §40.

§ 11

Vedtægterne træder i kraft 1. januar 2007.

Godkendt af Sammenlægningsudvalget 20.11.2006

Jørn Terndrup
borgmester     /

Lars Svenningsen
kommunaldirektør

 

 

 

Sidst opdateret 13. april 2015