Kommissorium for Grønt Råd

1. Formål og arbejdsområde

Det Grønne Råd har som formål:

 1. At være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, politikere og administrationen i Nyborg Kommune
 2. At rådgive byråd og administration i forhold som vedrører natur, miljø og rekreative interesser i Nyborg Kommune
 3. At styrke den brede dialog og samarbejdet inden for miljø- og naturområdet vedrørende natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v. mellem de mange aktører i det lokale samfund
 4. At styrke samarbejdet og den gensidige orientering mellem rådets medlemmer og dermed borgerne
 5. At bidrage væsentligt til en både offensiv og konstruktiv natur- miljøstrategi i kommunen

Det Grønne Råds kompetencer er alene rådgivende i forhold til byråd og administration, som i sin beslutningsproces og sagsbehandling således ingen høringspligt har i forhold til det Grønne Råd.

Det Grønne Råds anbefalinger skal forelægges de politiske udvalg sammen med det øvrige materiale i sagen.

Det Grønne Råd kan tage sager op på eget initiativ.

2. Sammensætning og sekretariat

Formanden for rådet er udvalgsformand for Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Udvalget består desuden af repræsentanter fra Teknik- og Miljøafdelingen, der også er faglig sekretær for rådet. Derudover deltager en repræsentant med lokal forankring i kommunen for hver af følgende foreninger:
Fyns Statsskovdistrikt
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdelingen
Plant et Træ, lokalafdelingen
Dansk Ornitologisk Forening
Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn
Danmarks Jægerforbund 20. kreds
Dansk Skovforening
De fynske Landboforeninger
Østfyns Erhvervsråd
Nyborg og Omegns Turistforening
Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune, Gruppen Natur og Miljø
Sportsfiskerne i Nyborg

Optagelse af yderligere medlemmer skal behandles til Teknik- og Miljøudvalget-

Foreninger og organisationer, som ikke er nævnt ovenfor, kan få indflydelse på rådets arbejde ved henvendelse til Nyborg Kommune eller til et af de nævnte medlemmer. Det er rådets hensigt at inddrage andre relevante foreninger og organisationer ad hoc, f.eks. i forbindelse med projektarbejde.

3. Møder

Der afholdes møder i Det Grønne Råd mindst 2 gange årligt. Derudover kan der afholdes temamøde, hvor der f.eks. ses på et af kommunens projekter, inviteres en foredragsholder eller besøges et projekt uden for kommunen. Rådet kan desuden nedsætte ad hoc grupper til at arbejde med enkeltprojekter.

Møderne afvikles efter fast dagsorden indeholdende mindst følgende punkter:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Opfølgning fra forrige møde
 3. Behandling af dagsordenspunkter
 4. Status for igangværende miljø- og naturprojekter
 5. Emner til senere møder, herunder evt. fremtidige miljø- og naturprojekter
 6. Næste møde
 7. Eventuelt

Rådets møder er ikke offentlige. Dog kan rådet bestemme, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i eller overvære møder.

4. Mødeindkaldelse og referat

Teknik- og Miljøafdelingen fungerer som sekretær for rådet og sørger for udsendelse af dagsordener og referater til medlemmerne.

Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødets afholdelse – Forslag til dagsordenen skal udsendes senest 3 uger før mødet.

Referatet læses op ved mødets afslutning. Der udsendes referat fra mødet senest 2 uger efter mødets afholdelse. Referatet sendes først til kommentering hos rådets medlemmer i 8 dage. Indkommer der væsentlige rettelser til referatet, sendes det til yderligere kommentering hos medlemmerne i 2 dage inden offentliggørelse.
Referatet offentliggøres på Nyborg Kommunes hjemmeside.

5. Arbejdsgrupper

Rådet kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en begrænset periode kan arbejde med konkrete miljørelaterede emner. I en arbejdsgruppe kan alle deltage, uanset om deltagerne er medlemmer af rådet eller ej.

Arbejdsgruppen afholder selvstændige møder, hvor de selv fastsætter arbejdsformen.

Arbejdsgruppen refererer alene til Det Grønne Råd, som de undervejs i forløbet meddeler status for arbejdet. Det Grønne Råd kan nedlægge gruppen, når det planlagte arbejde er afsluttet.

6. Ændring af kommissorium

Ændringer af eller tillæg til kommissoriet skal godkendes af Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget.

Dette kommissorium er godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2008.


      Tage Juel                                    /  Arvid Degn
      Formand                                       Teknisk Chef

Sidst opdateret 19. januar 2017