Forretningsorden Handicaprådet

Forretningsorden for handicaprådet i Nyborg Kommune.

§ 1 Nyborg Kommunes Handicapråd er nedsat i henhold til § 37a, stk. 1, i Retssikkerhedsloven.

Konstituering

§ 2 Handicaprådet består af 10 medlemmer.
5 medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne, og udpeges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
3 medlemmer udpeges af Byrådet blandt dets medlemmer, og 2 medlemmer fra administrationen, jf. vedtægt for Nyborg Kommunes Handicapråd §3.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

§ 3 Handicaprådet afholder sit konstituerende møde inden udgangen af april måned, snarest muligt efter at udpegningen til Handicaprådet har fundet sted.
Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Byrådets initiativ.

§ 4 På det konstituerende møde vælger Handicaprådet formand og næstformand, og fastsætter forretningsorden. Formand skal vælges blandt de udpegede repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Valget foretages efter reglerne om flertalsvalg i § 24, stk. 1, i Lov om Kommunernes Styrelse.

§5 Handicaprådet kan til enhver tid omkonstituere sig ved valg af ny formand.

Mødevirksomhed

§ 6 Handicaprådets møder er ikke offentlige.

Der afholdes møder i Handicaprådet efter behov, dog mindst 4 ordinære møder årligt.

Ordinære møder afholdes på torsdage i tidsrummet kl. 15.30 – 17.30, dog ikke i juli måned.

Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden, med kopi til rådets sekretær. Den skriftlige anmodning skal indeholde angivelse af mødets indhold, ligesom ønske om bestemt dato eller frist skal angives. Uanset fremsat ønske om dato træffer formanden bestemmelse om tid og sted for mødets afholdelse, med mindre rådet ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.

§ 7 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Handicaprådet, meddeler pågældende selv dette til den personlige stedfortræder samt til rådets sekretær.

§ 8 I Handicaprådets møder deltager en af socialchefen – med Handicaprådets samtykke – udpeget person som sekretær for Handicaprådet.

Handicaprådet kan herudover anmode personer, ansat i kommunens tjeneste, om at deltage i møderne med henblik på en sags oplysning.

Handicaprådet kan til enhver tid indhente information samt orientering fra administrationen vedrørende aktuelle og lokale forhold, der berører handicapområdet.

Høringssvar

§ 9 Indgår der sager til høring i Handicaprådet, hvor høringsfristen ikke passer med Handicaprådets ordinære møder, udarbejder formand og næstformand høringssvar på Handicaprådets vegne.

Det er formand og næstformands opgave at sikre, at rådets medlemmer godkender høringssvaret.

På førstkommende møder efter afgivelse af høringssvar, orienterer formand/næstformand om det/de afgivne høringssvar.

Indkaldelse

§ 10 Formanden er ansvarlig for forberedelse, indkaldelse og ledelse af Handicaprådets møder. Indkaldelse til ordinære møder sker med mindst 14 dages varsel til medlemmerne samt øvrige deltagere. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og udsender dagsorden senest 5 dage inden mødet til medlemmerne samt øvrige deltagere.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 11 Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 14 dage før mødets afholdelse.

Beslutningsdygtighed

§ 12 Handicaprådet er beslutningsdygtigt når mindst 6 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 13 Ethvert medlem af Handicaprådet kan kræve en sag genoptaget, når der foreligger nye relevante oplysninger eller ændrede forhold, således at grundlaget for den oprindelige beslutning er ændret.

Referater og beslutningsprotokol

§ 14 Der tages referat af møderne i Handicaprådet. Referater sendes til orientering i Social- og Familieudvalget. Hvis en sag omhandler et andet fagudvalg, sendes referatet af det pågældende punkt til dette udvalg.

I beslutningsprotokollen indføres den udsendte dagsorden samt de trufne beslutninger. Ved hvert mødes afslutning underskrives underskriftsark af medlemmerne. I beslutningsprotokollen anføres fraværende medlemmer, samt tidspunkter for mødets begyndelse og afslutning.

Habilitet og Tavshedspligt

§ 15 Ethvert medlem af Handicaprådet kan udtale sig om Handicaprådets og egne standpunkter i en sag. Handicaprådets medlemmer må dog ikke referere andre medlemmers udsagn fremkommet under sagens behandling.

Undtaget er sager omfattet af tavshedspligten.

Endvidere kan offentlig meddelelse ikke gives, før der er sket underretning til den/de berørte parter i en sag.

§ 16 Et medlem af Handicaprådet, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandling af den pågældende sag, eller være til stede i mødelokalet under sagens behandling og afstemning, jf. Forvaltningsloven.

Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som begrunder inhabilitet i forhold til en bestemt sag, skal inden sagens behandling meddele formanden dette.

§ 17 Ethvert medlem af Handicaprådet har tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens og Straffelovens bestemmelser. Det vil sige, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.
Ethvert medlem af Handicaprådet har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under behandlinger af sager i Handicaprådet.

Forståelse og Ikrafttrædelse

§ 18 Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Handicaprådet på dettes næste møde.

§ 19 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse på møde i Handicaprådet.

Således vedtaget på mødet den 13. februar 2020.

På rådets vegne 

Lars Bennedbæk, formand.

Sidst opdateret 24. februar 2020