Forretningsorden Handicaprådet

Forretningsorden for handicaprådet i Nyborg Kommune.

I henhold til de af Sammenlægningsudvalget godkendte vedtægter for handicaprådet, fremgår det af § 6 stk. 2, at: ” Handicaprådet udpeger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.”

1.
Handicaprådets møder afholdes for lukkede døre.

2.
Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender med mindst 5 dages varsel en dagsorden og eventuelle bilag ud til medlemmerne. Såfremt et medlem ønsker et punkt på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 10 dage før mødet afholdes.

3.
I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

4.
Formanden leder mødet, forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i referatet.

5.
Der afholdes møder i handicaprådet efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

6.
Der skal afholdes møde i handicaprådet, såfremt der fremsættes skriftlig og begrundet anmodning herom fra et af rådets medlemmer.

7.
Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når der er mindst 6 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

8.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

9.
Der tages referat af møderne i handicaprådet, og referatet sendes til orientering i Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget, Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

10.
Handicaprådet kan til enhver tid indhente information samt orientering fra administrationen vedrørende aktuelle og lokale forhold, der kan berøre handicapområdet.

Sidst opdateret 20. september 2016