Vedtægter Handicaprådet

Vedtægter for Handicaprådet i Nyborg Kommune.

§ 1 Handicaprådets formål

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådet medvirker til at fremme et samarbejde mellem Nyborg Kommune og kommunens forskellige foreninger, brugerråd og klubber, der arbejder for at forbedre vilkårene for børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne i Nyborg Kommune.

Handicaprådet udvikler og implementerer en handicappolitik i Nyborg Kommune. 

§ 2 Handicaprådets opgaver

Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

Byrådet skal høre Handicaprådet om initiativer, som har betydning for mennesker med handicap, uanset alder og på tværs af sektorer/områder.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Emnerne kan komme enten fra Handicaprådet selv eller efter henvendelser fra borgere, politiske udvalg eller afdelinger. 

Handicaprådet udarbejder en årlig arbejdsplan over de indsatsområder, som Handicaprådet har fokus på, og Handicaprådet afgiver en årlig beretning til Social- og Familieudvalget og Byrådet om rådets arbejde.

Handicaprådet kan tage kontakt til andre Handicapråd eller organisationer m.v.

Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

§ 3 Handicaprådets sammensætning, konstituering og funktionsperiode

Handicaprådet består af 10 medlemmer. 

5 medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne og udpeges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 3 medlemmer udpeges af Nyborg Byråd blandt dets medlemmer og 2 fra administrationen.

Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, der har bopæl i Nyborg Kommune. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges ny stedfortræder.

Handicaprådet bør sammensættes, så medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både børn og voksne med handicap.

Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i Handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Flytter et medlem af Handicaprådet fra kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet, og der udpeges ny stedfortræder.

Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til Byrådets valgperiode. Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer indstilles og udpeges. 

Handicaprådet konstituerer sig selv med formand og næstformand på første møde i funktionsperioden.

§ 4 Handicaprådets arbejdsvilkår

Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden. I Handicaprådets forretningsorden fastsættes mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for rådets arbejdsform.

Nyborg Kommune stiller sekretær og mødelokale til rådighed for Handicaprådet.

Nyborg Kommune afholder de udgifter, som er forbundet med Handicaprådets virke, herunder udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation, porto, kopier m.v.
På baggrund af den ramme, som Byrådet udmelder, udarbejder Handicaprådet et budget for rådets arbejde i det kommende år. Handicaprådets budget anvendes i overensstemmelse med rådets virksomhed og dækker arrangementer, kurser m.v.

Diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og ekstraordinære udgifter til kørsel i forbindelse med rådets møder dækkes af Nyborg Kommune efter reglerne i §§ 16 og 16a i Lov om kommunernes styrelse.

§ 5 Godkendelse og ændring af vedtægter

Ændring af vedtægter sker ved simpelt flertal i Nyborg Kommunes Handicapråd. Vedtægtsændringer kræver godkendelse af Byrådet.

Sidst opdateret 18. juni 2019