Vedtægter Handicaprådet

Vedtægter for Handicaprådet i Nyborg Kommune.

§ 1 Navn

Stk. 1.
Handicaprådet i Nyborg Kommune.

§ 2 Handicaprådets formål

Stk. 1.
Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Stk. 2.
Handicaprådet medvirker til at fremme et samarbejde mellem Nyborg Kommune og kommunens forskellige foreninger, brugerråd og klubber, der arbejder for at forbedre vilkårene for børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne i Nyborg Kommune.

Stk. 3.
Handicaprådet udvikler og implementerer en handicappolitik i Nyborg Kommune.

§ 3 Repræsentation i råd og udvalg

Stk. 1.
Handicaprådet er repræsenteret ad hoc i nedsatte byggeudvalg samt i udvalg/arbejdsgrupper, der arbejder med sager af betydning for personer med handicap.

§ 4 Valgbare til Handicaprådet

Stk. 1.
Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, der har bopæl i Nyborg Kommune. Hvis et medlem af handicaprådet flytter fra kommunerne inden udløbet af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.

§ 5 Handicaprådets sammensætning

Stk. 1.
Handicaprådet sammensættes af 10 medlemmer. Heraf repræsenterer de 5 medlemmer handicaporganisationerne udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer. Øvrige 5 medlemmer udpeges af Byrådet heraf et antal af dets medlemmer. Disse medlemmer skal repræsentere forskellige sektorer i kommunen herunder både børn og voksne med handicap.

Stk.2.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i handicaprådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Stk. 3.
Handicaprådet virker i en 4-årig periode svarende til Byrådets valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer indtil nye medlemmer indstilles og udpeges.

Stk. 4.
Budgettet for driften af handicaprådet fastlægges i samarbejde med Social- og Familieudvalget til godkendelse i Byrådet.

Stk.5.
Byrådet yder i fornødent omfang sekretariatsbistand til handicaprådet.

§ 6 Handicaprådets konstituering og arbejdsvilkår

Stk. 1.
Handicaprådet konstituerer sig på mødet den 28. januar 2010 og rådets valgperiode er gældende frem til den 31. december 2013, hvor en ny byrådsperiode begynder.

Stk. 2.
Handicaprådet udpeger selv sin formand og næstformand og fastsætter sin forretningsorden.

Stk. 3.
I handicaprådets forretningsorden angives mødehyppighed, regler for dagsorden, regler for indkaldelse og øvrige regler for rådets arbejdsform. Formanden indkalder til første møde, hvor forretningsorden udarbejdes.

Stk. 4.
Byrådet afholder udgifterne ved handicaprådets virksomhed herunder eventuel dækning af tolke, diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i Lov om Kommuners Styrelse til handicaporganisationernes medlemmer af handicaprådet.

§ 7 Handicaprådets arbejdsopgaver

Stk. 1.
Handicaprådet behandler spørgsmål af generel karakter og kan komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer. Emnerne kan komme enten fra handicaprådet selv eller efter henvendelser fra borgere, politiske udvalg eller afdelinger. Rådets virksomhed omfatter således alle spørgsmål vedrørende handicap på tværs af sektorer.

Stk. 2.
Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd, med henblik på at få belyst særlige temaer.

Stk. 3.
Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Stk. 4.
Byrådet hører handicaprådet i alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Stk. 5.
Handicaprådet udarbejder for hver valgperiode en handlingsplan. Denne handlingsplan evalueres hvert år i december, og denne årsberetning fremsendes til Social- og Familieudvalget og Byrådet.

§ 8 Ændring af vedtægter

Stk. 1.
Ændring af vedtægter kan kun ske efter godkendelse i Social- og Familieudvalget og Handicaprådet efterfulgt af Byrådets godkendelse.

Stk. 2
Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse i Nyborg Kommunes byråd.

Sidst opdateret 20. september 2016